دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

   

 

 

پیش نویس چک لیست نظارت بر مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

 

به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرائی مصوب 26/5/65 هیات وزیران و اصلاحات بعدی و مواد 16 و 25 آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب 15/4/1395 و ابلاغ شماره 691/101/د مقام عالی وزارت به منظور نظارت موثر و کارآمد، پایش کیفیت خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل، مراکز مذکور بر اساس این چک لیست نظارت خواهند شد.

مشخصات مرکز:

 

نام مرکز:

نام موسس/ موسسین:                                                     تلفن همراه:

نام رئیس مرکز:                                                             تلفن همراه:

نام مسئول فني: صبح:                                      عصر:                                        شب:

آدرس مرکز:                                                                                 منطقه شهرداری:

تلفن ثابت:                                                                 شماره نمابر:

تاریخ اعتبار مجوز:

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور فضای فیزیکی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مساحت کل واحد حداقل 45 متر مربع است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

مشخصات نام و محل مرکز مطابق با پروانه بهره برداری است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مرکز دارای سالن انتظار می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

4

صندلی مناسب و به تعداد کافی جهت ارباب رجوع وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

5

وضعیت کلی بهداشت سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

6

وضعیت کلی روشنایی سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

7

وضعیت کلی تهویه سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

8

مرکز دارای اتاق مسئول مرکز و عقد قرارداد می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

مرکز دارای اتاق مشاوره/ آموزش می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

صندلی مناسب و به تعداد کافی جهت آموزش گیرندگان وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

مرکز دارای اتاق استراحت و سرو غذای پرسنل می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

مرکز دارای آبدارخانه می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مرکز دارای سرویس بهداشتی می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

سرويس بهداشتي مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

15

مرکز محل مناسبی جهت بایگانی دارد

بلیð خیرð توضیحات:

وجود اتاق مجزا الزامی نیست

 

16

مرکز دارای کپسول اطفاء حریق مناسب، دارای شارژ معتبر جهت مواقع ضروری می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

به ازای هر 50 متر مربع یک کپسول 4 کیلوگرمی ضروری است

 

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور امکانات و تجهیزات اداری - پزشکی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مرکز دارای حداقل یک دستگاه رايانه است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

رایانه به شبكه اينترنت پر سرعت متصل است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

یک دستگاه پرینتر در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

4

یک دستگاه اسکنر در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

5

یک دستگاه تلفن مستقل در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

یک دستگاه فاکس در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

میز و صندلی و لوازم مرتبط در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

امکانات و تجهیزات بایگانی جهت حفظ اسناد و مدارک در مرکز موجود و زمان نگهداری اسناد با مقررات و قوانین رسمی مربوطه انطباق دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

کپسول اکسیژن، مانومتر و ملزومات آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

دستگاه ساکشن و ملزومات آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

حداقل یک عدد کیف مراقبتی مطابق دستورالعمل ابلاغی در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

کیف مراقبتی به تعداد مورد نیاز جهت ارائه خدمت در منازل، توسط مرکز تهیه شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مرکز از وسایل، تجهیزات و لوازم یکبار مصرف پزشکی استفاده می نماید

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

مرکز برنامه لازم جهت استریلیزاسیون و امحاء زباله دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

مرکز دستورالعمل های مدیریت و نگهداری امکانات، تجهیزات و کالیبراسیون را به طور صحیح و مطابق استانداردهای موجود رعایت مینماید

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

مرکز محلی جهت نگهداری ملزومات و تجهیزات پزشکی دارد

بلیð خیرð توضیحات:

وجود اتاق مجزا الزامی نیست

 

17

مرکز برای استفاده از تجهیزات پزشکی با موسسه یا بیمارستانی قرارداد دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

18

امکانات و تجهیزات لازم در زمان اعزام پرستاران به محل ارائه خدمت وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور نیروی انسانی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

نیروی انسانی مجاز در مرکز ارائه خدمت می نمایند

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق ماده 4  آیین نامه

 

2

لیست و فهرست کارکنان مرکز و برنامه کاری آنها جهت ارائه مراقبت ها و خدمات به بیماران و مددجویان و نظارت بر حسن اجرای انجام آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مستندات و پرونده پرسنلی موسس/موسسین، رئیس، مسئول فنی و تمامی کارکنان مرکز در مرکز موجود و با لیست اعلام شده به دانشگاه تطابق دارد

بلیð خیرð توضیحات:

پرونده پرسنلی می بایست شامل مدارک سجلی و تحصیلی باشد.

 

4

ارائه دهندگان خدمت در مرکز دارای پرونده پرسنلی، سوء پیشینه و قرارداد می باشند

بلیð خیرð توضیحات:  

 

 

5

مستندات معرفی پزشک عمومی به عنوان پزشک همکار که در تمام ساعات فعالیت مرکز در دسترس (آنکال) باشد، در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

مستندات و قرارداد مشاوره و ارائه خدمات با پرستاران، پزشکان، پیراپزشکان و سایر حرف وابسته گروه پزشکی در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

تمامی کارکنان مرکز دارای بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و  مستندات آن موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

مسئول فنی در ساعت ها و نوبت کاری های درج شده در پروانه حضور مستمر دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

موسس/ رئیس/ مسئول فنی/ سایر کارکنان مرکز و پرسنل اعزامی به محل ارائه مراقبت ها دارای کارت شناسایی و اتیکت متحدالشکل می باشند

بلیð خیرð توضیحات:

کارت شناسایی می بایست عکس دار، معتبر و با شماره سریال مشخص با ذکر مدرک تحصیلی به همراه مهر و امضا دانشگاه مربوطه باشد.

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور رضایتمندی و رعایت حقوق بیمار

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

تعرفه در معرض ديد مراجعین نصب شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

تعرفه مصوب ارائه خدمات رعایت مي شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مستندات تشکیل پرونده بیمار مطابق با آیین نامه در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

پرونده بیمار می بایست ترجیحا بصورت الکترونیک و دارای محتوای خدمت، رضایت آگاهانه مددجو یا بستگان قانونی ایشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت باشد.

 

4

مستندات قرارداد مرکز با بیمار یا بستگان قانونی وی مطابق آیین نامه در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

قرارداد می بایست شامل مشخصات بیمار، آدرس محل زندگی، نوع بیماری، برنامه مراقبتی، هزینه ها و نحوه پرداخت و رضایت آگاهانه باشد.

 

5

خدمات و مراقبت های ارائه شده منطبق با قراردادهای تنظیمی و آیین نامه است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

مرکز در قبال خدمات انجام شده و اخذ وجه، صورتحساب به بیمار یا بستگان قانونی وی تحویل می دهد

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

فرم ها و برگه های موجود در پرونده مطابق دستورالعمل های موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

مستندات نظارت بر کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران و مددجویان در منزل بر اساس استانداردها و پروتکل های مصوب در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

مستندات نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و انتقادات در این مراکز وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

ارایه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان با رعایت قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و آیین نامه اجرایی، توسط تمامی کارکنان مرکز صورت می گیرد

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

رعایت شئونات اخلاقی اسلامی، موازین علمی، فنی و پوشیدن یونیفرم حرفه ای توسط ارائه دهندگان خدمت در منزل یا محل ارائه خدمت انجام می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

رضایت سنجی از بیماران انجام و مستندات آن در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

فرم ارزیابی اولیه بیمار تکمیل و در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

گزارش پرستاری صحیح ثبت و مستندات در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

سایر اوراق برحسب ضرورت ( مثل برگه علایم حیاتی) ثبت و در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

تغییر و تحول بیمار به صورت بالینی به کادر پرستاری نوبت کاری بعد صورت می گیرد

بلیð خیرð توضیحات:

 

17

آیا بیمار حق انتخاب آزاد برای دریافت خدمات از مرکز و سایر موسسات تشخیصی و درمانی را دارد؟

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه ها

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مقررات مربوط به تابلوها، سرنسخه ها و تبلیغات موسسات رعایت می شود

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

2

تعداد تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

3

ابعاد تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

4

متن تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

5

اصل پروانه بهره برداري (پروانه تاسیس) مركز در معرض دید نصب است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

پروانه بهره برداری معتبر است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

اصل پروانه مسئوليت فني در معرض ديد مراجعين نصب شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

پروانه مسئول فنی معتبر است

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

ساعات فعالیت مرکز منطبق با ساعات کاری درج شده در پروانه بهره برداری است

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت در مرکز موجود و به طور دقیق اجرا می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

مستندات و اطلاعات درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح در زمان مقرر انجام می شود و مرکز همکاری کافی و وافی با مراجع ذیصلاح را در موارد مختلف دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

مستندات و قرارداد همکاری و پشتیبانی مرکز با حداقل یک بیمارستان در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مستندات و قرارداد همکاری با حداقل یک واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

مستندات و قرارداد همکاری با حداقل یک مرکز آمبولانس خصوصی در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

خدمات مشاوره ای و مراقبتی به مراکز و موسسات مانند مدارس، کارخانجات، ادارات و ... توسط مرکز انجام و مستندات آن موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

قرارداد همکاری با مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی جهت تامین بخشی از مراقبت ها به بیماران، در مرکز  موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

این قرارداد می بایست در قالب خرید خدمات در محل مراکز مذکور بصورت شیفتی یا پاره وقت انجام شود

 

17

هیچ نوع خدمت مراقبتی به جز عقد قرارداد، مشاوره و آموزش در محل مرکز انجام نمی شود.

بلیð خیرð توضیحات:

( طبق آیین نامه ابلاغی )

 

 18

نگهداری پرونده و سوابق پرسنل و  بیماران طرف قرارداد در مرکز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد انجام می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:                                                      نام و نام خانوادگی مسئول فنی/موسس:

 

          تاریخ و امضاء:                                                                                      تاریخ و امضاء:

2-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

       تاریخ و امضاء:

3-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

      تاریخ و امضاء

4-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

     تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

 

 

فرم جمع بندی امتیازات محورهای ارزیابی مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

ردیف

نام محور ارزیابی

امتیاز کل محور

امتیاز مکتسبه محور

ضریب امتیاز محور

امتیاز نهایی  محور

1

محور فضای فیزیکی

16

 

1

 

2

محور امکانات و تجهیزات اداری - پزشکی

18

 

1

 

3

محور نیروی انسانی

9

 

3

 

4

محور رضایتمندی و رعایت حقوق بیمار

16

 

3

 

5

محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه ها

18

 

2

 

جمع کل امتیازات

77

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر پرستاری دانشگاه/دانشکده:

                   تاریخ و امضاء:

 

 

امتیازدهی