دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

مدیریت پرستاری _پاره وقت ساعتی _ صد ساعته _ نیروهای جایگزین استعلاجی زایمان

  1. (دانلود فایل انتهای صفحه)افزایش پرداختی های گروه پرستاری شرکتی و ساعتی در سال 1396
  2. (دانلود فایل انتهای صفحه)بخشنامه جایگزینی نیروی پرستار مورد نیاز به صورت موقت و انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی
  3. (دانلود فایل انتهای صفحه)تبدیل وضعیت پرستاران ساعتی به شرکتی اردیبهشت96
  4. (دانلود فایل انتهای صفحه)فرم قرارداد خريدخدمت پاره وقت ساعتي با افراد حقوقي

 

 

 

((قرارداد خرید خدمت پاره وقت ساعتی با افراد حقیقی))

 

 

الف: مشخصات فرد حقیقی طرف قرارداد

 

 

ب: مشخصات موسسه طرف قرارداد و فرد مسئول

1-نام و نام خانوادگی

2-شماره شناسنامه            3- محل صدور

4-تاریخ تولد                   5- شماره ملی

6- مدرک تحصیلی            7- رشته تحصیلی

 

8- نام موسسه

 

9- نام و نام خانوادگی مسئول

 

10- سمت

11- موضوع قرارداد:

1-11: این قرارداد به استناد دستورالعمل تبصره ماده 22 آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی مصوب هیات امناء موسسه به منظورانجام امورمحوله وخدمات ارجاعی موسسه و محل انجام خدمت واقع در ................................... می باشد وتغییرمحل خدمت ازنظراینجانب بلامانع است .

2-11: مدت قرارداد ازتاریخ ........................... لغایت .............................. به مدت .................................... می باشد.

3-11: تجدید قرارداد پس ازانقضاء مدت منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود وهیچ گونه تعهد رابطه استخدامی دائم و... برای موسسه ایجاد نخواهد کرد.

 

12-  تعهدات شخص حقيقي (فرد طرف قرارداد) :

1-12: انجام امور پرستاری در مراکز آموزشي ،درمانی براساس برنامه تنظیمی ، شرح وظایف محوله و رعایت حقوق بیمار

2-12 : فرد طرف قرارداد موظف است از البسه کار استاندارد محل اشتغال استفاده نماید.

3-12 : طرف قرارداد می باید آدرس محل سکونت و شماره تلفن خود را در اختیار مدیر پرستاری بیمارستان محل خدمت قرارد دهد.

4-12 : میزان ساعت خدمتی دریکماه 100 ساعت است .

5-12: طرف قرارداد ملزم ومکلف است تاکلیه ضوابط عرفی مربوط به شغل موردتصدی اعم از تخصصی بودن وامانت داربودن  ورعایت قوانین و مقررات جاری مملکتی، بهداشتی ، درمانی و... رادرقبال موسسه وبیماران معمول دارد و شخصاً ، جوابگوی همه موارد منتسب و مرتبط به خود باشد ودرهمین راستا چنانچه به هرعلت ودلیل مشخص یانامشخص رابطه وی موسسه قطع گردد ایشان متعهدند ازافشای اسرار موسسه وبیمارن امتناع ورزد .بدیهی است درصورت اثبات خلاف  هریک ازموارد مندرج دراین بند ، وی ملزم به جبران خسارت قانونی وقراردادی خواهد بود وباید ازعهده کلیه اعمالی که  وی برخلاف شئون شغلی خود دراین ماده انجام داده وموجبات ضررموسسه یا انتفاع غیرمشروع خودرافراهم آورده برآید .

6-12: طرف قرارداد موظف به حفظ ونگهداری اموال وابزارآلات موسسه وتحویلی وی می باشد وچنانچه به علت سهل انگاری یا اشتباه به اموال یا اسناد موسسه خسارت وارد یا مفقود نماید ، خسارت وارده راجبران یا ازمحل قرارداد برداشت        می شود .

7-12: طرف قرارداد مکلف است کلیه مقررات انظباطی وقانونی موسسه رارعایت نماید ودرصورت تخلف ، موسسه حق اخراج اینجانب راخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

13- شرایط قرارداد

1-13: موسسه موظف است لباس کار فرد طرف قرارداد را تامین نماید.

2-13:این قرارداد در مدت مندرج در قرارداد معتبر بوده و تمدید آن منوط به نیاز موسسه و تائید هسته گزینش موسسه میباشد.

3-13: این قرارداد مشمول آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی موسسه بوده و از شمول قانون کارخارج است.

4-13: حق الزحمه ساعتی افراد طرف قرارداد برابر مقررات و مندرجات این قرارداد پرداخت میگردد و هیچگونه وجهی مازاد بر آن قابل پرداخت نخواهد بود.

5-13: مديرپرستاري به عنوان ناظر برحسن انجام خدمت طرف قرارداد خواهد بود.

6-13: وجوه موضوع این قرارداد درصورت انجام خدمت موضوع قرارداد و گواهی واحد مربوطه با رعایت مقررات مالی وپس از کسر کسورقانونی ازمحل اعتبارات موسسه قابل پرداخت است

 

14: شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد درموارد ذیل توسط طرفین قابل فسخ است .

1 -  يكماه قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود.

2-  درصورت عدم نیاز ، موسسه مخیرمی باشد درهرزمان که بخواهد قرارداد خرید خدمت رافسخ نماید .

3-  درصورتی که طرف قرارداد محل کارراترک نماید یاغیبت غیرموجه نماید ومسبوق به اجازه قبلی نباشد. موسسه نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید

 

15- واحد سازمانی محل خدمت :  .................................................   مرکز آموزشی و درمانی .................................................

      بیمارستان  ................................................................

16- میزان ساعت کار

هفتگی                   ساعت

ماهیانه                   ساعت

17- مدت قرارداد

از تاریخ          الی تاریخ     

 

18- مبلغ حق الزحمه

یک ساعت            ریال

ماهیانه                ریال

19- درصورت اختلاف ناشی ازاجرای مفاد این قرارداد ، نظر رئیس موسسه لازم الاتباع است .

 

20- امضاء فرد طرف قرارداد

نام و نام خانوادگی

محل امضاء

 

21-محل امضاء مقام مسئول موسسه

نام و نام خانوادگی

عنوان مقام مسئول موسسه

22- تاریخ صدور

 

23- شماره:

 

24- این قرارداد در 4 نسخه تنظیم شده که هر 4 نسخه حکم واحد دارد وپس از امضاء و مهر وثبت معتبرخواهد بود .

 

 

 

   دانلود : فرم قرارداد خريدخدمت پاره وقت ساعتي با افراد حقوقي           حجم فایل 23 KB
   دانلود : تبدیل وضعیت پرستاران ساعتی به شرکتی اردیبهشت96           حجم فایل 96 KB
   دانلود : بخشنامه جایگزینی نیروی پرستار مورد نیاز به صورت موقت و انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی           حجم فایل 67 KB
   دانلود : افزایش پرداختی های گروه پرستاری شرکتی و ساعتی در سال ۱۳۹۶           حجم فایل 175 KB
امتیازدهی