لیست کمیته های اصلی

1- کمیته پایش و سنجش کیفیت


2- کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات


3-  کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

4 - کمیته کنترل عفونت


5-  کمیته بهداشت محیط


6- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

7-  کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا

8-  کمیته  ترویج زایمان طبیعی و ایمن

9-  کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر


10- کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران / تریاژ


11-  کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی


12-  کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

 

13-  کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

14- کمیته طب انتقال خون