فرایندهای اصلی بیمارستان

 

 

فهرست فرایندهای اصلی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

 

 1. فرایند پذیرش
 2. فرایند ترخیص
 3. فرایند اعزام
 4. فرایند مشاوره
 5. فرایند رسیدگی به شکایات
 6. فرایند رضایت سنجی  بیماران
 7. فرایند گزارش دهی خطا
 8. فرایند اعمال جراحی
 9. فرایند ارائه خدمات آموزشی برای دانشجویان
 10. فرایند ارائه خدمات درمانی سرپایی
 11. فرایند ارائه خدمات اورژانسی
 12. فرایند ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی
 13. فرایند  تریاژ مادر باردار در شیوع بیماری کووید-19
 14. فرایند اعزام بیمار مشکوک به کووید-19