استانداردهای ملی اعتباربخشی بخش ها وواحد ها

جهت دسترسی به راهنمای اعتبار بخشی بیمارستان روی فایل های زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : مراقبت_های_مادر_و_نوزاد.pdf           حجم فایل 824 KB
   دانلود : مراقبت_های_عمومی_بالینی.pdf           حجم فایل 1073 KB
   دانلود : مراقبت_های_حاد.pdf           حجم فایل 433 KB
   دانلود : مراقبت_های_جراحی_و_بیهوشی.pdf           حجم فایل 524 KB
   دانلود : مراقبت_های_اورژانس.pdf           حجم فایل 587 KB
   دانلود : مديريت_پرستاري.pdf           حجم فایل 885 KB
   دانلود : مدیریت_غذایی.pdf           حجم فایل 530 KB
   دانلود : مدیریت_پسماند.pdf           حجم فایل 527 KB
   دانلود : مدیریت_آزمایشگاه.pdf           حجم فایل 677 KB
   دانلود : مدیریت_اطلاعات_سلامت.pdf           حجم فایل 868 KB
   دانلود : کنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 906 KB
   دانلود : فناوری_اطلاعات.pdf           حجم فایل 658 KB
   دانلود : طب_انتقال_خون.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : رعایت_حقوق_گیرنده_خدمت.pdf           حجم فایل 694 KB
   دانلود : رختشویخانه.pdf           حجم فایل 760 KB
   دانلود : تصویر_برداری.pdf           حجم فایل 388 KB
   دانلود : بهداشت_محیط.pdf           حجم فایل 736 KB
   دانلود : بهداشت_حرفه_ای.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود : مدیریت_منابع_انسانی.pdf           حجم فایل 944 KB
   دانلود : مدیریت_دارویی.pdf           حجم فایل 879 KB
   دانلود : مدیریت_خطر_و_حوادث_بلایا.pdf           حجم فایل 1299 KB
   دانلود : مدیریت_خطا.pdf           حجم فایل 617 KB
   دانلود : مدیریت_تجهیزات.pdf           حجم فایل 631 KB
   دانلود : مدیریت_تامینو_تسهیلات.pdf           حجم فایل 1178 KB
   دانلود : تیم_مدیریت_اجرایی.pdf           حجم فایل 1026 KB
   دانلود : تیم_حاکمیتی.pdf           حجم فایل 776 KB
   دانلود : بهبود_کیفیت.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : تعریف_واژگان_ا.pdf           حجم فایل 656 KB