معرفی واحد

 

اعظم شامخی

 

مسئول بهبود کیفیت بیمارستان

 

شرح وظایف:

- تشکیل تیم تدوین برنامه استراتژیک و تدوین و بازنگری آن به طور سالانه
-
پایش اجرای برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت
-
شناسایی فرآیندهای اصلی و تصویب در تیم مدیریت اجرایی
-
تعیین شاخص های فرآیندی، پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت، عملکردی بالینی و غیربالینی
-
جمع آوری و تحلیل شاخص ها و ارائه به تیم مدیریت اجرایی و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
-
هدایت بخشها و واحدهای بیمارستان در جهت شناسایی مشکلات و انجام اقدام اصلاحی و ذخیره سوابق اصلاحی در یک فایل الکترونیک
-
تشکیل تیم های تخصصی جهت تدوین و بازنگری خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعملها
-
پیگیری و پایش خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی توسط بخشها و واحدها هر 3 ماه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
-
تشکیل تیم ارزیابی داخلی با محوریت تیم مدیریت اجرایی و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت هر 6 ماه
-
ثبت نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت