مدیر پرستاری

 

خانم فاطمه عزیزی

مدیر پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری