ریاست

آقای دکتر غلامعباس کافی

ریاست بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

 

سوابق تحصیلی  :

-         متخصص پزشکی قانونی (دانشگاه علوم پزشکی تهران )

-         کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

-         MPH  دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :

مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1384 تا 1393

    پزشک مقیم ومسئول فنی بخش سوختگی از سال 1390 تا 1393

    مدیریت بیماریهای مرکز بهداشت سبزوار از سال 1389 تا 1390

    نماینده اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1385 تا 1393

    مدرس و پزشک کلینیک درمان وبازتوانی - بهزیستی استان خراسان رضوی – سبزوار    از سال 1379 تا 1397