ریاست

 

ریاست بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

آقای دکتر غلامعباس کافی

تحصیلات: متخصص پزشکی قانونی

شماره تماس: 44238100 (داخلی 323)

 

سوابق تحصیلی  

        متخصص پزشکی قانونی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

       کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

MPH        دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1384 تا 1393

پزشک مقیم و مسئول فنی بخش سوختگی از سال 1390 تا 1393

مدیریت بیماریهای مرکز بهداشت سبزوار از سال 1389 تا 1390

نماینده اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1385 تا 1393

مدرس و پزشک کلینیک درمان و  بازتوانی بهزیستی استان خراسان رضوی (سبزوار)  از سال 1379 تا 1397

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

·         کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

·         نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.

·         نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان براساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.

·         سرپرستی و اظهارنظر در مورد تهیه آیین نامه و دستورالعمل های موردنیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آن ها.

·         سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

·         شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان.

·         ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

·         مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

·         بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

·         نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درامدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

·         نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان.

·         اقدام لازم در مورد استخدام، اخراج، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان براساس مقررات مربوطه.

·         نظارت برحسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و یا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.

·         اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.

·         نظارت و سرپرستی در مورد خدمات و کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.

·         تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

·         نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

·         انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

·         تهیه گزارشات از فعالیت ها ، مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه.