سه شنبه ٠٩ خرداد ١٤٠٢

 

نام و نام خانوادگی: یونس زارعی

سمت :مسئول امین اموال و انبار کالا

مدرک: کارشناس حسابداری

تلفن:

05145024684

داخلی: 7526


شرح وظايف مسئول اداره اموال

- اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي.
 - پلاك كوبي اموال خريداري شده هنگام تحويل به واحدهاي تابعه.
 - تنظيم حساب اموال و ارسال آن به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي. .
 - نظارت بر انبار گرداني اموال منقول در پايان سال و اعمال كنترلهاي مقطعي به دستور مديرمالي.
 - ارائه گزارشهاي لازم به منظور فراهم آوردن امكان اعمال نظارت مديرمالي.
- تنظيم صورت‌حساب‌ها و دفاتر اموال..
-کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌اي.
- الصاق برچسب به اموال غير مصرفي.
-صدور پروانه خروج اموال با دستور مقامات مجاز دستگاه...
-صدور حواله جابجایی اموال .
-کنترل و بازدید از اموال واحدها وتهیه گزارش دوره ای اموال به مدیریت مالی.
-گزارش کمبود و نارسایی اموالی وپیشنهاد در مورد  اموال مورد نیاز آتی ...
-ثبت اموال رسیده در دفتر اموال ..
-گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی.
-تهیه شناسنامه املاک.
-گزارش عملکرد ماهیانه به اداره حقوقی و مالی...
- تحويل دارايي به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحولات دارايي.