سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

 

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا لندارانی

سمت : مسئول امور اداری

نام و نام خانوادگی:علی اکبر قزی

سمت : مسئول کارگزینی

 

 

شرح وظایف مسئول واحد امور اداری

1- اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح .

2- تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .

3-  هماهنگی در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی .  

4- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات.

5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران – کمیته استخدام – شورای اداری و مالی و غیره .

7-  تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید .

8- انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشگاه و تهیه و تنظیم طرح های مربوطه .

9- برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها .

10- نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره .

11- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری .

12-  انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق .

 

امتیازدهی