رادیولوژی

مسئول فنی راديولوژي   :خانم دکتر حبشی زاده

مسئول رادیولوژی : خانم زهرا ایمانی

 بخش راديولوژي در طبقه 1- بيمارستان شهيدان مبيني واقع شده است و شامل فضاهای زير مي باشد .

-         اتاق راديوگرافي (اشعه x )

-         اتاق كنترل

-         تاريكخانه

-         اتاق پذيرش بيماران

ساعت کار واحد رادیولوژی :

همه روزه حتی جمعه ها از ساعت 7:30الی 19:30واحدرادیولوژی باز می باشد وازساعت 19:30الی 7:30صبح به صورت آنکالی(بیماران بستری) می باشد.

روزهای تعطیل از 7:30الی 13:30واحد رادیولوژی باز میباشد وازساعت 13:30الی 7:30صبح بصورت آنکالی(بیماران بستری) می باشد.

 

خدمات تصویربرداری دربیمارستان شامل:

انواع رادیوگرافی ساده :همه روزه ازساعت7:30الی 19:30

2. گرافیهای رنگی شامل(معده,اثنی عشر,بلع باریوم,ترانزیت روده باریک وباریوم انما

همه روزه به جزایام تعطیل ازساعت 11تا13وعصرهاازساعت 17الی 19

توجه:رادیوگرافیهای رنگی باتعیین وقت قبلی ودرزمان حضورمتخصص رادیولوژی انجام می شود.