آزمایشگاه

مسئول فنی آزمايشگاه :آقای دکتر فرامرزی

مسئول آزمایشگاه : خانم نیره کوثری

- درحال حاضرآزمایشگاه درطبقه زیرزمین بیمارستان واقع شده است.

-خدمات این واحد بصورت 24 ساعته میباشد . و تمام آزمایشات بیوشیمی ، الکترولیتی و بیوپسی دراین واحد انجام می شود

-واحد آزمایشگاه در راستای اهداف آموزشی بیمارستان به دنبال بررسی ها ونیازسنجی های انجام شده اقدام به خرید یک عدد میکروسکوپ مارکZEISS برای دانشجویان نموده است.

-طرح هموویژولانس به نحو احسن در بیمارستان  در حال اجراست واین مرکز موفق به اخذ گواهی هموویژولانس وتمدید آن برای بار دوم وهمچنین دریافت تقدیر نامه از اداره کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی شده است.

-دریافت مجوز برای ساخت مجدد در آزمایشگاه با فضای بهینه واستاندارد وتعلق گرفتن یک طبقه مجزا به آزمایشگاه در ساختمان درحال احداث بیمارستان در حال اجرا می باشد .

به طور میانگین آمار مراجعه کنندگان سرپایی 650 نفر در ماه می باشد .

آمار پذیرش از بخش های بستری 2600 نفر درماه می باشد .

تعداد خدمات ماهانه آزمایشات 8130 می باشد .