1-دستگاه تعیین نقطه ذوب(melting point) مدلIA9200
2-دستگاه بن ماری
3-پمپ خلاء ، مدلtc501V
4-روتاری(دستگاه تبخیر در خلاء دارو)، مدلHS-2005S
5-شوف بالن 1000
6-شوف بالن 250
7-شوف بالن 500
8-شیکر ارلن و بالن
9-شیکر لوله
10-ترازو 0.001 گرم
11-ترازو 0.0001 گرم
12-فریز درایر(Freeze dryer)
13-کابینت UV مخصوص TLC
14-هات پلیت
15-هات پلیت (Basic RH)
16-هموژنایزر التراسونیک
17-هود شیمیایی
18-دستگاه اسپکترفتومتر