- همکاری با هسته های فناور و شرکتهای دانش بنیان به منظور استفاده از پتانسیل موجود در بخش گیاهان داروئی

- برقراری ارتباط علمی بین طب سنتی و طب نوین

- توسعه کمی و کیفی پژوهش ها در زمینه طب سنتی و گیاهان داروئی

- بهبود توسعه ارتباط با صنعت