مددکاری

مددکار بیمارستان  :احمد احسانی کیا                                

شرح وظایف مددکار بیمارستان

1-مراجعه روزانه به بخش های  بیمارستان با هدف مورد یابی بیمارن فاقد بیمه و درارای اسیب اجتماعی

2-راهنمایی و مشاوره به بیماران در خصوص مزایای بیمه های درمانی

3- ارائه  خدمات مشاوره ای به بیماران  و خانواده های  آنان جهت حمایت های بهداشتی  درمانی  در راستای  فرایند های درمانی مرکز

4- ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه و بهره گیری  از آنان  به نفع بیماران و خانواده  آنان

 5- بازدید منزل بیماران  در صورت ضرورت بنا بر تشخیص  مددکار

6- ایجاد تعامل  بین بیمار و همراهان  با کادر درمان و پزشکان معالج در راستای تسهیل خدمات

7-پیگیری در خصوص نوزادان رها شده و بد سرپرست و هماهنگی لازه با بهزیستی و دادگستری شهرستان جهت تحویل نوزاد به شیر خوارگاه

8-مشاوره و ارجاع بیماران دارای اسیب اجتماعی  به اورژانس اجتماعی و بهزیستی شهرستان

9-ارتباط و پیگیری پرونده بیماران نیازمند و تحت پوشش نهاد های مختلف از جمله کمیته امداد و بهزیستی و نهاد های خیریه