سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

v       بازدید و بررسی وضع بهداشتی تأسیساتی که با بهداشت محیط  ارتباط دارند

v       اجراء ونظارت براجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط

v     نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و اجرای مقررات ، آیین نامه ها و استانداردهای مربوط و اظهار نظر پیرامون نقایص آنها.

v       شرکت در مبارزه با اپیدمیها و تأمین بهداشت محیط بهنگام بروز سوانح از قبیل:سیل،زلزله و همکاری با سایر واحدهای زیربط

v       رسیدگی به شکایات مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوط.

v       همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام مافوق.

v       جمع آوری و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط.

v       ارتباط با مؤسسات علمی یا آموزشی و تحقیقاتی بمنظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات مذکور به مقامات مربوط.

v       همکاری در ارائه مشورتهای بهداشتی به دستگاههای اجرایی استان طبق دستورمقام مافوق.

v       پیش بینی و گزارش نیازمندیهای آزمایشگاه فیزیک وغیره.

v       تدوین برنامه های آموزشی آموزشگاهها.

v       مطالعه وبررسی احتیاجات آموزشی وتنظیم گزارش ودادن پیشنهادهای لازم.

v       مطالعه وبررسی درباره بکاربردن روشهای جدید عملیاتی بمنظوربازده بهتروکارآئی بیشتر.

v       تهیه وتنظیم دستورالعملها وبخشنامه های مشروح عملیاتی وآماری وتسلیم به مقام مافوق.

v       همکاری باادارات ومؤسسات مختلفی که بابهداشت محیط ارتباط دارند.

v       اظهارنظردرموردنقشه هاوطرح های مربوط به تأسیسات بهداشتی.

v       مطالعه وبررسی احتیاجات آموزشی وتنظیم گزارش وارائه پیشنهادهای لازم.

v       نظارت برکلیه امورفنی، مالی واداری آموزشگاه.

v       نظارت برحسن اجرای عملیات صحرائی وراهنمائی واحدهای مربوط.

v       مطالعه پیرامون بکاربردن روشهای جدیدعملیاتی بمنظورافزایش بازده وکارآئی.

v       شرکت درسمینارهای آموزشی کادرعملیاتی.

v       شرکت درکمیسیونهای داخلی سازمان وعضویت درکمیته خای علمی مربوط.

v       بازدیدونظارت مستقیم ازعملیات صحرائی.

v       همکاری درتهیه وتنظیم برنامه های بهداشت محیط درسطح کشور.

v     بازرسی بهداشتی گوشت و سایرفرآورده های خام دامی وتولیدی درکشتارگاههای داخلی ویا وارداتی درمبادی ورودی ومراکزتوزیع ومشخص نمودن کیفیت وسلامت آنها.

v       نظارت یاانجام نمونه گیری ازگوشت وسایرفرآورده های خام دامی وکنترل نمونه های تحویلی جهت آزمایشات لازم.

v       نظارت بهداشتی برکارخانجات تهیه وتولید فرآورده های خوراکی وقابل استفاده دامی در بخش موادغذائی براساس دستورالعمل صادره.

v       نظارت بهداشتی وصدوردستورات بهداشتی لازم درکارخانجات تبدیل ضایعات وانجام نمونه گیری های لازم بمنظور کنترل کیفی وبهداشتی فرآوده های تولیدی آنها.

v     سرپرستی بهداشتی مرکزنگهداری گوشت وسایرفرآورده های خام دامی ونظارت براجرای دستورالعمل های بهداشتی درمرکزبسته بندی گوشت وسایرفرآورده های خام دامی.

v       صدوردستورات بهداشتی بمنظوربالابردن سطح بهداشت عمومی درکارخانجات کشتارگاهها وسردخانه ها.

v       انجام اقدامات بهداشتی لازم طبق دستورالعمل های صادره درامورمربوط به ورودوخروج دام وطیور.

v       انجام آزمایشات میکروبیولوژی برروی نمونه های مرضی، داروئی ،خوراک دام وطیوروتسلیم نتایج حاصله جهت اظهارنظربه مقام مافوق.

v       نظارت براجرای  طرحهای بهداشت محیط درسطح کشور.

v     شرکت درتهیه ی بودجه وتنظیم کلیه امورمربوط به اداره کل بهداشت محیط یا سایربرنامه های بهداشتی وزارتخانه متبوع وسایر وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی که بنحوی به بهداشت محیط ارتباط پیدامی کند.

v       انجام سایرامورمربوطه