يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

وظایف واحد بهورزی

الف -پذيرش بهورز

 

 از طريق تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي– كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت  شهرستان – رئيس مركز بهداشت شهرستان – مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور:

 

1- تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

 

2- بررسي پستهاي بلاتصدي  بهورزي

 

 3-اعلام نياز وتعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي

 

4-توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير ،مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

 

5-بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

 

6- اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد ،خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

 

7-جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون

 

8-تائيد بومي بودن و  محل سكونت داوطلبان

 

9-برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

 

10-اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزی

 

11-فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود  به مركز صورت مي گيرد.

 

ساير وظايف مركز آمو زش بهورزی

 

.   تامين امكانات رفاهي دانش آموزان ( طبق آيين نامه )

 

·   اجراي برنامه هاي آموزش نظري – عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

 

·    برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی

 

·    برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش ماما روستا (طبق آيين نامه ماما روستا )

 

·   برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما (طبق آيين نامه بهورز ماما )

 

·   تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي

 

·   برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش

 

·   تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

 

·   بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان  بهورزي در معيت مربيان

 

·    اجراي آموزش عملي و كارآموزي کمکهای اولیه و......  در بيمارستان

 

·   همكاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نياز سنجي كاركنان جهت  ارسال به دفتر فصلنامه

 

·   تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر  فصلنامه

 

·   طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري  آزمون فصلنامه بهورز

 

·    تشكيل كميته آموزش شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي )

 

·    شركت درجلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به ساير رده ها

 

·    برنامه ريزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه وتحليل كار گاه هاي بر گزار شده

 

·    برگزاري كلاسهاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند .

 

·    مشارکت  در برگزاری دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

 

·    مشاركت در آموزش دانشجويان دوره هاي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر

 

·    مشاركت در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان با همكاري دانشكده ها

 

·    مشاركت در جلسات  هماهنگي دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود  دوره  كارآموزي دانشجويان در  مراكز بهداشتي درماني به آنها

 

·    برگزاري مراسم  بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي

 

·    انتخاب بهورز و مربي نمونه

 

·    تشكيل شوراي بهورزي

 

·    حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان

 

·    مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني

 

·    نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و باز خورد به مدير مركز مربوطه

 

·    ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان

 

·    مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

 

·    همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد

 

·    تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان

 

·    مشاركت در امور اداري بهورزان ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان و ...)

 

·    پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

 

·    تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري

 

 


·    مشاركت در كميته نقل و انتقالات (به ويژه بهورزان)

شورای بهورزی:

الف: شورای بهورزی مرکز بهداشتی درمانی

ب: شورای بهورزی شهرستان

اعضاء شورای بهورزی شبکه بهداشت ودرمان داورزن

 

 

شورای بهورزی شبکه


 

 مرکز بهداشتی درمانی داورزن:   سید تقی هاشمی اصل

مرکز بهداشتی درمانی مزینان: مهدی تاج مزینانی

مرکز بهداشتی درمانی صدخرو: زهره مهری

مرکز بهداشتی درمانی  ریوند: محمد باشتنی

مرکز بهداشتی درمانی مقیسه: اسماعیل حسین آبادی

جلسات شورای بهورزی برگزار شده در سال 94

مراکز بهداشتی درمانی

داورزن

مزینان

صدخرو

ریوند

مقیسه

تعداد جسلسات

3

3

-

2

2