بهبود کیفیت

 

واحدبهبود كيفيت
مسئول واحد: سمیه شهرابادی
شماره تماس داخلي: 1076


معرفي واحد:

فلسفه وجودي تشكيل واحد بهبود كيفيت، هدايت فعاليت هاي بيمارستان به سمت برآورده ساختن انتظارات مشتريان و رسيدن به استانداردهاي به روز و اصلاح فرآيند هاي اجرايي است كه از رويكرد هاي اساسي همه سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني در سال هاي اخيراست. واحد بهبود كيفيت بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه با شروع اجراي استاندارهاي اعتبار بخشي در سال 1395راه اندازي شد ..

اهم وظايف و فعاليت ها:

  • پياده سازي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي و ساير برنامه هاي مديريت كيفيت.
  • تدوين برنامه استراتژيك با هدايت تيم مديريت اجرايي.
  • تدوين برنامه عملياتي سالانه، پايش مستمر ميزان پيشرفت برنامه ها و گزارش به تيم مديريت اجرايي.
  • هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت بيمارستان.
  • شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاء ايمني بيمار در بيمارستان و ارائه راه حل به كميته بهبود كيفيت.
  • تعيين، تصويب و تحليل شاخص هاي عملكردي بيمارستان با هدايت تيم مديريت اجرايي.
  • انجام مميزي هاي سالانه از كليه واحدهاي بيمارستان به منظور سنجش ميزان اجرايي شدن استانداردها
دسترسی سریع