دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

 

 

 

  • تزریق مواد حاجب و رادیو دارو با نظارت و سرپرستی پزشک