دسترسی سریع
دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠

 

 

 

  • تزریق مواد حاجب و رادیو دارو با نظارت و سرپرستی پزشک