دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢
En

معرفی دبیرخانه ستاد تحول و نو آوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:

 

·         ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه

·         -ارتباط با سایر مراکز علمی کشور و استفاده از تجربیات و نظرات آنان

·         -ارائه طرح های و پیشنهادات نوآورانه در راستای اهداف و محورهای بسته های طرح

·         -ارائه برنامه عملیاتی با مشارکت اعضای کارگروه به دبیر خانه طرح تحول در منطقه آمایشی 9

·         -ارتباط مستمر با مسئول دبیر خانه  طرح تحول در منطقه آمایشی9