مدیر داخلی بیمارستان

نام :  دکتر علی

نام خانوادگی : تاج آبادی

 

 

«شرح وظایف مدیر بیمارستان»

1- کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.

2- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.

3- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

4- بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حساب های بیمارستان.

5- نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی،هزینه ها و درآمدهای بیمارستان.

6- نظارت کلی بر چگونگی مصرف،اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.

7- نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی به اسناد و هزینه

8-شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

9-تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

10- ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط .

11-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.