مدیر عامل بیمارستان

مشخصات فردی :

  • نام : دکترسید طه
  • نام خانوادگی : حسینی
  • تاریخ تولد : 1357
  • سوابق تحصیلی : Emergency Medicine M.D

 

                                                                            «شرح وظایف ریاست بیمارستان»

1- پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد .

2- بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه اي که در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا).

3- جلب همکاریهای برون سازمان.

4- پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق.

5- مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفيت خدمات.

6- نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهاي استراتژيک دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء.

7- هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.

8- پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها.

9- مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان.

10- انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

11- ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط .

12- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

 

13-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.