مسئول بخش داخلي جنرال: آقای دکتر محمد رضا وزیری

سرپرستار بخش : خانم مریم حسامی فرد  44014300