رئيس امور اداري : جناب آقای علی عباسی

شماره تماس داخلی 4022

 


«شرح وظایف رئیس امور اداری»


1-اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداری.

2- پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی.

3-نظارت بر حسن اجرای انجام امورات کارگزینی- دبیرخانه- ماشین نویسی- انبار- کارپرداز-خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه و ایجاد هماهنگی بین آنها.

4-پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق بمنظور اتخاذ تصمیم .

5- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری.

6- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر.

7-- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تایمکس ، حضور و غیاب ، مرخصی ، ماموریت پرسنل

8- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریبk

9- بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح فرایند ارزشیابی

10-انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

11- نظارت بر  انعقاد قرارداد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتهای درمانی،پشتیبانی و خدماتی.

12- ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط.

13-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.