سوپروایزران محترم بالینی :

جناب آقای محمد آیت نیا

جناب آقای علی صداقتی

جناب آقای امیر ماهور

جناب آقای محسن ایزی

جناب آقای محسن فهیمی

جناب آقای رضا فرهام پور

جناب آقای علیرضا عنایتی نسب

جناب آقای علیرضا ابراهیمی

سرکار خانم مریم عربشاهی

سرکار خانم ثمانه خیرآبادی

سرکار خانم ثمانه غلامی

سرکار خانم زهرا اناری

سرکار خانم فهیمه کتابی

سرکار خانم مژگان فلاحی راد

سرکار خانم زهره مهدوی

سرکار خانم عصمت سعیدی نیک

 

شماره تماس داخلی  4141 - 4140