سوپروایزر محترم آموزش سلامت : سرکار خانم راحله عرب اسدی        

شماره داخلی : 4085


 

 

شرح وظایف:

 

1- هماهنگی با ریاست بیمارستان جهت تامین فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات و بودجه برای شروع و تداوم فعالیت واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران

2- نظارت بر ارجاع مناسب بیماران به واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران

3- ارزیابی و انتخاب پرستاران واجد شرایط جهت فعالیت در واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران

4- تهیه و تنظیم برنامه کاری واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران و نظارت بر حسن انجام آن

5- نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران شامل:

الف-در حوزه آموزش به بیمار و خانواده

- بررسی و نیازسنجی نیاز های آموزشی بیمار و خانواده

- تعیین و ثبت اولویت های آموزشی بیمار و خانواده

- برنامه ریزی برای جلسات گروهی آموزشی

- مشارکت در گردآوری، تدوین و به کارگیری محتواها و مواد آموزشی

- ارزشیابی اثربخشی آموزش های ارایه شده به بیمار و خانواده

- مشاوره با پرستاران تخصصی یا پزشک برای ارائه آموزش های تخصصی درصورت نیاز

- ارایه گزارش عملکرد واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران به سوپروایزر آموزش سلامت

ب- پیگیری پس از ترخیص بیماران

- پیگیری تلفنی جهت بررسی و ارزیابی بیمار از نظر اثربخشی آموزش های ارایه شده و نیازهای پس از ترخیص

 - هماهنگی جهت ارجاع بیمار به مراکز مراقبت در منزل و یا مراقبت طولانی مدت

 

6- نظارت بر تهیه محتوا و استفاده از ابزار های کمک آموزشی مناسب

7- ارزشیابی و ارایه نتایج پایش شاخص های اثربخشی واحد پرستاری آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران به مبادی ذیربط و تعیین اقدامات اصلاحی مناسب

8- نظارت بر پیگیری پس از ترخیص بیماران واجد شرایط

9- حضور مستمر و فعال در شیفت کاری