مدیریت پرستاری بیمارستان واسعی

نام : محبوبه

نام خانوادگی : نودهی

تاریخ تولد :

سوابق تحصیلی :

 


شرح وظایف :

1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2-گردآوری اطلاعات از:

-مرکز شامل:نمودار سازمانی مصوب،هدف،نوع فعالیت،گزارشات ماهیانه و سالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری،پرونده های کارکنان ،مصاحبه با کارکنان

-مددجویان :برحسب نوع بستری،نیاز مراقبتی،خدمات ارائه شده

-منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران ،بهیاران،کمک بهیاران،تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)ساختار فیزیکی،امکانات و تجهیزات

3-شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4-تعیین اهداف(کوتاه مدت،میان مدت،دراز مدت)مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو،بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6-برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی،پژوهشی،کنترل و نظارت کنترل عفونت و...)

7-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8-تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9-ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی،درمانی و توانبخشی مرکز

10-جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11-ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

12-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

13-تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

14-مشارکت در طرح پژوهشی

15-برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت(کنترل عفونت)

16-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

17-ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط

18-تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

19-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20-بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

 


مدیریت پرستاری دانشگاه