درمانگاه ها

 

معرفی درمانگاه

درمانگاه در طبقه همکف بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه قرار دارد که شامل : درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی قلب ، چشم ، گوش ، اطفال ، داخلی ، مغزو اعصاب ، بیهوشی ، ژنتیک و تغذیه

تجهیزات موجود در بخش :

* تست ورزش                                         * نوار قلب

* اکو کاردیولوژی                                     * پالس اکسی متری

*هولتر ریتم                                             * اسپیرومتری

* هولتر فشار                                            * بیلی چک

* سونوگرافی چشم

خدماتی که در درمانگاه انجام می شود:

در درمانگاه قلب خدماتی چون فشارخون ، نوارقلب ، تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، هولتر فشار ، هولتر ریتم صورت می گیرد. در درمانگاه چشم نیز خدماتی چون بینایی سنجی ، درآوردن پلیسه ، لیزر و سونوگرافی A و B اسکن صورت می گیرد. در درمانگاه اطفال خدماتی چون تست آلرژی ، اسپیرومتری و بیلی چک صورت می گیرد.

نحوه گرفتن نوبت اکو و تست ورزش

*      نحوه گرفتن نوبت اکو :

- ابتدا ویزیت بیمار توسط متخصص قلب و تشخیص انجام اکو توسط ایشان

- چنانچه شرایط بیمار اورژانسی باشد بلافاصله اکو توسط پزشک انجام می شود.

- در صورت اورژانسی نبودن وضعیت بیمار دستور اکو به پذیرش ارائه شده و در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

- شماره تماس از بیمار جهت هماهنگی در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

*      نحوه گرفتن نوبت تست ورزش :

- ابتدا ویزیت بیمار توسط متخصص قلب و تشخیص انجام تست ورزش

- دستور تست ورزش به پذیرش ارائه شده و در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

- شماره تماس از بیمار جهت هماهنگی در دفتر نوبت دهی ثبت می گردد.

نحوه خدمات دهی به مراجعین به بخش اورژانس

بیمار پس از مراجعه به بخش اورزانس توسط نگهبان جلو درب به واحد تریاژ راهنمایی می شود و سپس پرستار واحد تریاژ طبق دستورالعمل و خط مشی تریاژ بیمار را براساس علائم حیاتی وخامت حال بیماران سطح بندی می نماید و براساس سطوح مختلف تریاژ خدمات متفاوتی دریافت می کنند.

بدین صورت که :

*      بیماران سطح 4و 5 به صورت سرپایی درمان می شوند و مدت نیم الی یک ساعت در سالن انتظار منتظر ویزیت اورژانس می شوند و سپس به صورت سرپایی تعیین تکلیف می شوند.

*      بیماران سطح 3 در اولویت ویزیت قرار می گیرند و بستری می شوند و در صورت بستری شدن خدمات پاراکلینیکی مانند : آزمایشات ، ویزیت متخصص آنکال ، اکو ، ECG ، CXRY دریافت می نماید.

*   بیماران سطح 1و2 هم به اتاق CPR منتقل و بلافاصله خدمات در اسرع وقت برایشان انجام می گیرد. خدمات سرپایی هم شامل : تزریقات ، ECG ، آزمایشات سرپایی و گرافی می باشد.

 

دسترسی سریع