سردر بیمارستان


[14رای]اورژانس


[19رای]راهرو داخلی


[16رای]اتاق داخل بخش


[17رای]