بخش ها و واحد ها
درمانی
منابع انسانی
واحد های پاراکلینیک
سایر واحدها
واحد مهندسی پزشکی