دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١

رئیس محترم اداره نظارت و اعتباربخشی سرکار خانم دکتر ادیبان

 

کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی : آقای دکتر حسین عصارزاده

کارشناس نظارت بر درمان و صدور پروانه ها : خانم مختاریان

کارشناس نظارت بر درمان و صدور پروانه ها : خانم عنابستانی

کارشناس نظارت بر درمان و نیروی تخصصی : خانم جاجرمی

کارشناس نظارت بر درمان و مراکز درمان سوء مصرف مواد و تعرفه : خانم قیاسی

کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی : خانم تکبیری

کارشناس نظارت بر درمان و امور دندانپزشکی و طب سنتی ایرانی: آقای محمد الداغی