جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
شرح وظایف رابط آموزشی بخش ها

شرح وظایف رابط آموزشی بخشها

از پرستار محترم رابط آموزش انتظار می رود در موارد زیر با سوپروایزر آموزشی همکاري داشته باشند.

 

1. تحویل فرمهای نیازسنجی به پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

2.  تحویل فرمهایPDPبه پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

3. تحویل فرمهای درخواست کارگاه به پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

4.    نظارت بر تکمیل فرمهاي نیازسنجی آموزشی و  PDP

5.    هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی توسط پرسنل

6.    برنامه ریزی کنفرانسهای درون بخش باتوجه به نتایج نیازسنجی درابتدای هرسال

7.    تنظیم برنامه زمانی کنفرانسهای درون بخشی درابتدای هرسال

8.    مستندسازی آموزشهای درون بخشی

9.   نظارت بر آشنایی پرسنل جدیدالورود با کارکنان بخش، مقررات، دستورالعملها، تجهیزات، و داروها، وتکمیل چک لیست با امضاي فرد مربوطه

10.  تهیه منابع وسوالات آزمون توانمندي اولیه بانظارت مسئول واحدوسوپروایزر آموزشی

11.  اخذ آزمون توانمندي اولیه از پرسنل جدیدالورود

12. اجراي آزمون توانمندي دوره اي از کل پرسنل طبق برنامه ریزي آموزشی حداقل 2  بار در سال باهماهنگی سوپروایزر آموزشی

13.  گزارش موارد نیازمند اقدام اصلاحی و نیازهاي آموزشی پرسنل

14.  گزارش نیازهاي آموزشی بیماران به سوپروایزر آموزش سلامت

15.  تهیه وبازنگری پمفلتهای شایع بخش باهمکاری پرسنل بخش مربوطه

16.  تهیه لیست از داروهاي اختصاصی بخش، پروسیجرها، و تجهیزات موجود در بخش

17.  اطلاع رسانی در مورد برنامه هاي آموزشی، کلاسها، و کنفرانسهاي ماهیانه به پرسنل

18.  نظارت بر برنامه هاي آموزش به بیمار

19.  نظارت برگزارش نویسی صحیح پرسنل مربوطه

20.  بازنگری کتابچه های آموزشی بانظارت سرپرستارمربوطه وسوپروایزرآموزشی

21.  شرکت و پیگیري جلسات آموزش