جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

 

1- برنامه ریزی سالیانه آموزشی و پژوهشی و تشکیل کمیته های موضوع مصوبه مورخ 24/4/86  کمیته منتخب معاونین آموزشی و    پژوهشی   مراکز براساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و کنترل و نظارت به منظور پایش و ارزشیابی آنها با هماهنگی رؤسای بخش .

2- پیشنهاد طرحهای مربوط به بهینه کردن تکنولوژی و امکانات آموزشی و پژوهشی به ریاست بیمارستان

3- نظارت بر حضور و فعالیت های اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی بیمارستان به منظور ارتقاء بهبود کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

4- ارزشیابی اعضاء هیأت علمی ، دستیاران و فراگیران و بخش ها براساس ضوابط و دستورالعمل های دانشگاه

5- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی فراگیران در مرکز

6- ایجاد فضاهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی آموزش گیرندگان و اعضاء هیأت علمی از طریق مجاری ذیربط

7-  معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ، نظارت برچگونگی کیفیت وکمیت آموزش و اعلام پایان دوره به دانشکده ذیربط

8- تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سالیانه و انعکاس به مراجع ذیربط

 تذکر:  فراگیران شامل تمام دانشجویان ، دستیاران ، و فلوشیپ کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه می باشد.

9- به نمودار پیشنهادی معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها ، کمیته ای تحت عنوان « کمیته ارزشیابی» اضافه گردید.

10-ترکیب و شرح وظایف هر یک از کمیته ها و واحدهای حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی جداگانه تعیین و به تصویب معاونت آموزشی دانشگاه خواهد رسید.

11-مکاتبه مستقیم با معاونت آموزشی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده های تابعه و معاونین آموزشی و پژوهشی سایر مراکز در امور آموزشی و پژوهشی ذیربط

12- احکام معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها با پیشنهاد ریاست بیمارستان توسط معاونت آموزشی دانشگاه صادر خواهد گردید.

 

دستورالعمل های معاونت آموزشی بیمارستان  :

 

-         روش اجرایی آموزش (کارآموزان)

-         روش اجرایی آموزش (کارورزان)

-         روش اجرایی آموزش ( دستیاران و فلوها)

-         دستورالعمل نحوه امتیازدهی بخشهای آموزشی براساس چک لیست ارزیابی درونی

-         دستورالعمل رسیدگی به شکایات فراگیران

-         دستورالعمل نحوه رضایت سنجی از فراگیران و اعضاء هیأت علمی

-         دستورالعمل نحوه ارزیابی درونی بخشهای آموزشی

-         دستورالعمل نحوه برگزاری کمیته های معاونت آموزشی

 

فرآیندهای معاونت آموزشی :

 

جلسات گراند راند -  راند -  گزارش صبحگاهی -  ژورنال کلاب -  فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی فرآیند رسیدگی به نواقص پرونده ها از طریق چک لیست تهیه شده