جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
شرح وظایف واحد آموزش

شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

 

1-  برنامه ریزی سالیانه آموزشی و پژوهشی و تشکیل کمیته های موضوع مصوبه مورخ 24/4/86  کمیته منتخب معاونین آموزشی و پژوهشی مراکز براساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و کنترل و نظارت به منظور پایش و ارزشیابی آنها با هماهنگی رؤسای بخش .

2-  پیشنهاد طرحهای مربوط به بهینه کردن تکنولوژی و امکانات آموزشی و پژوهشی به ریاست بیمارستان

3-  نظارت بر حضور و فعالیت های اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی بیمارستان به منظور ارتقاء بهبود کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

4-   ارزشیابی اعضاء هیأت علمی ، دستیاران و فراگیران و بخش ها براساس ضوابط و دستورالعمل های دانشگاه

5-   نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی فراگیران در مرکز

6-   ایجاد فضاهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی آموزش گیرندگان و اعضاء هیأت علمی از طریق مجاری ذیربط

7-  معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ، نظارت برچگونگی کیفیت وکمیت آموزش و اعلام پایان دوره به دانشکده ذیربط

8-  تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سالیانه و انعکاس به مراجع ذیربط

 تذکر:  فراگیران شامل تمام دانشجویان ، دستیاران ، و فلوشیپ کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه می باشد.

9-  به نمودار پیشنهادی معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها ، کمیته ای تحت عنوان « کمیته ارزشیابی» اضافه گردید.

10-ترکیب و شرح وظایف هر یک از کمیته ها و واحدهای حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی جداگانه تعیین و به تصویب معاونت آموزشی دانشگاه خواهد رسید.

11-مکاتبه مستقیم با معاونت آموزشی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده های تابعه و معاونین آموزشی و پژوهشی سایر مراکز در امور آموزشی و پژوهشی ذیربط

12- احکام معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها با پیشنهاد ریاست بیمارستان توسط معاونت آموزشی دانشگاه صادر خواهد گردید.

 

دستورالعمل های معاونت آموزشی بیمارستان  :

 

-         روش اجرایی آموزش (کارآموزان)

-         روش اجرایی آموزش (کارورزان)

-         روش اجرایی آموزش ( دستیاران و فلوها)

-         دستورالعمل نحوه امتیازدهی بخشهای آموزشی براساس چک لیست ارزیابی درونی

-         دستورالعمل رسیدگی به شکایات فراگیران

-         دستورالعمل نحوه رضایت سنجی از فراگیران و اعضاء هیأت علمی

-         دستورالعمل نحوه ارزیابی درونی بخشهای آموزشی

-         دستورالعمل نحوه برگزاری کمیته های معاونت آموزشی

 

فرآیندهای معاونت آموزشی :

 

جلسات گراند راند -  راند -  گزارش صبحگاهی -  ژورنال کلاب -  فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی فرآیند رسیدگی به نواقص پرونده ها از طریق چک لیست تهیه شده

 

 

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

 

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي

درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح

وظايف سوپروايز ر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند

پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

-1 تعيين اهداف آموزشي : كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت

-2 تعيين نيازهاي آموزشي : مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد

الورود

-3 اولويت بندي نيازهاي آموزشي

-4 تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

-5 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

-6 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

-7 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

-8 هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

-9 پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه

پرستاري و مامايي

-10 تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

-11 هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه

جامع آموزشي واحد ذيربط

-12 پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

-13 همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

-14 همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

-15 همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

تازه ها و نتايج تحقيقات جديد به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و

-17 همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

-18 هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

-19 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

-20 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و

مددجويان

-21 ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

-22 كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

-23 كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

-24 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:

- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايت مندي مددجويان

- بررسي رضايت مندي كاركنان

-25 کنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري  در شيفت هاي مختلف در برنامه هاي

آموزشي براساس سرانه آموزش

-26 مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

-27 شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

شرح وظایف رابط آموزشی بخشها

از پرستار محترم رابط آموزش انتظار می رود در موارد زیر با سوپروایزر آموزشی همکاري داشته باشند

 

1. تحویل فرمهای نیازسنجی به پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

2. تحویل فرمهایPDPبه پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

3. تحویل فرمهای درخواست کارگاه به پرسنل بخش مربوطه وآموزش آنها وتجزیه وتحلیل فرمهای تکمیل شده واعلام نتایج به سوپروایزرآموزشی درابتدای هرسال

4.  نظارت بر تکمیل فرمهاي نیازسنجی آموزشی و  PDP

5. هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی توسط پرسنل

6. برنامه ریزی کنفرانسهای درون بخش باتوجه به نتایج نیازسنجی درابتدای هرسال

7.   تنظیم برنامه زمانی کنفرانسهای درون بخشی درابتدای هرسال

8.  مستندسازی آموزشهای درون بخشی

9. نظارت بر آشنایی پرسنل جدیدالورود با کارکنان بخش، مقررات، دستورالعملها، تجهیزات، و داروها، وتکمیل چک لیست با امضاي فرد مربوطه

10.  تهیه منابع وسوالات آزمون توانمندي اولیه بانظارت مسئول واحدوسوپروایزر آموزشی

11.    اخذ آزمون توانمندي اولیه از پرسنل جدیدالورود

12.  اجراي آزمون توانمندي دوره اي از کل پرسنل طبق برنامه ریزي آموزشی حداقل 2  بار در سال باهماهنگی سوپروایزر آموزشی

13.  گزارش موارد نیازمند اقدام اصلاحی و نیازهاي آموزشی پرسنل

14.    گزارش نیازهاي آموزشی بیماران به سوپروایزر آموزش سلامت

15.  تهیه وبازنگری پمفلتهای شایع بخش باهمکاری پرسنل بخش مربوطه

16.  تهیه لیست از داروهاي اختصاصی بخش، پروسیجرها، و تجهیزات موجود در بخش

17.  اطلاع رسانی در مورد برنامه هاي آموزشی، کلاسها، و کنفرانسهاي ماهیانه به پرسنل

18.    نظارت بر برنامه هاي آموزش به بیمار

19.    نظارت برگزارش نویسی صحیح پرسنل مربوطه

20.  بازنگری کتابچه های آموزشی بانظارت سرپرستارمربوطه وسوپروایزرآموزشی

21.    شرکت و پیگیري جلسات آموزش