دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  • الگوریتم احیای پیشرفته اطفال
  • الگوریتم احیای پیشرفته بزرگسال

 

   دانلود : اگوریتم_پیشرفته.pdf           حجم فایل 1363 KB