معرفی مرکز

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری چه مرکزی است؟

مراکز مشاوره بیماری های رفتاری مراکزی هستند که قابلیت انجام خدمات آموزشی، مشاوره، پیشگیری، مراقبت و درمان مراجعین را در سه بُعد  بیماری های آمیزشی ، عفونتHIV/AIDS و مصرف مواد مخدر تزریقی دارا می باشند.

چه خدماتی در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارائه میگردد؟

- انجام آزمایشات دقیق تشخیص اچ آی وی در کوتاهترین زمان(Rapid Test HIV فقط در 10 تا20 دقیقه).

- آموزش ومشاوره کاهش آسیب با افراد دارای مصرف مواد مخدر ومحرک.

- مشاوره ودرمان پیشگیری برای افراد با سابقه تماس با خون وترشحات آلوده به ویروس HIV.

- مشاوره ودرمان پیشگیری برای افراد با سابقه تماس باوسائل تیز وبرنده آلوده.

- آموزش ومشاوره افراد باسابقه رفتار جنسی پر خطر.

- آموزش ومشاوره افراد باسابقه ابتلاءبه بیماریهای منتقله جنسی.

- آموزش،مشاوره ومراقبت از افراد آلوده به ویروس HIVیابیماران مبتلابه ایدز.

- آموزش ومشاوره خانواده افراد آلوده به ویروس HIV یابیماران مبتلا به ایدز.

 چه افرادی برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه می نمایند؟

-کلیه موارد HIV/AIDS شناسایی شده.

- افراد با سابقه رفتار جنسی پرخطر یا مبتلا به بیماریهای منتقله جنسی(STI).

- معتادین تزریقی

- خانواده افرادHIV/AIDS

- داوطلبین اختیاری مشاوره بیماریهای رفتاری( ایدز،بیماریهای آمیزشی،هپاتیت،اعتیاد و....)

- افراد دارای سابقه مواجهه شغلی وغیر شغلی باوسایل تیز وبرنده آغشته به خون و ترشحات آلوده

- افراد با سابقه دریافت خون وفراورده های خونی آلوده

- افراد با سابقه تماس جنسی مشکوک محافظت نشده

همچنین این مرکز آموزش و مشاوره در مورد این بیماری ها را برای افراد در معرض خطر وعموم مردم دنبال می کند.

خدمات ارائه شده در این مراکز چه ویژگی هایی دارند؟

- تمام افرادی که جهت مشاوره به این مراکز مراجعه می کنند در صورت نیاز ورضایت شخصی از خدمات آزمایش بر خوردار می شوند.

- تمام بررسیهای ومشاوره های انجام شده دراین مراکز کاملاً محرمانه است.

- کلیه خدمات ارائه شده( آموزش ، مشاوره وآزمایشات ) بصورت رایگان می باشد.

چه کسانی در مرکز مشاوره بیماریها فعالیت می کنند؟

-پزشک متخصص عفونی      دوشنبه هرهفته

-پزشک متخصص اعصاب وروان     سه شنبه هر هفته

-پزشک عمومی هر روزهفته

-کارشناس بیماری ها (دو نفر )

-کارشناس ارشد روان شناسی

-کارشناس مامائی روزهای دوشنبه وچهار شنبه

-کارشناس پرستاری هر روز هفته

منو اصلی