دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١

 

 

     

  • چک لیست پایش و ارزیابی     "شاخص رضایت کادر پرستاری"

 

 

 

 

 

سوالات رضایت سنجی

 

خیلی زیاد

زیاد

نظری ندارم

کم

خیلی کم

1

1

رضايت شما از نحوه برخورد و پيگيري مسئول مستقيم خود به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

2

رضايت شما از امكان دسترسي به مديرپرستاری بيمارستان (مترون ) و پاسخگویی ایشان به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

3

رضایت شما از تعامل  و همکاری سایر کادر درمانی  با پرستاران بخش به چه میزان است ؟

 

 

 

 

 

4

رضايت شما از نحوه تقسیم کارپرستاری به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

5

رضايت شما از اثربخش بودن آموزشهاي ضمن خدمت به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

6

رضايت شما از كميت و كيفيت غذا به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

7

رضايت شما از فضای فیزیکی و تاسیسات بخش (ایستگاه پرستاری، تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش و...) به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

8

رضايت شما از فعاليتهاي رفاهي  بيمارستان مانند ایاب و ذهاب ، دسترسی به مهد کودک ، اردوهای تفریحی و... به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

9

رضايت شما از رعايت اصول ايمني و استانداردهای اجرا شده توسط بیمارستان جهت کار با بيمار به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

10

رضايت شما از به موقع بودن پرداخت اضافه کار و کارانه به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

11

رضايت شما از نحوه برخورد و رعايت احترام بيماران و همراهیان بیمار با شما به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

12

رضايت شما از نحوه برخورد و پيگيري سوپروایزرین کشیک به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

13

رضايت شما از امکانات و فضای فیزیکی پاویون پرستاری  به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

14

رضايت شما ازکیفیت و کمیت  تجهیزات پزشکی بخش  به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

15

رضايت شما از نحوه چينش شيفتها به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

16

رضايت شما از حجم کار  محوله به چه ميزان است؟

 

 

 

 

 

چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی داریدبا اطمینان از امانت داری ارزیابان ذیلا مرقوم بفرمایید:

 

                                        

 

 

 

 

در صورت تمایل نام ، نام خانوادگی و امضاء خود را ذکر نمایید     

 

   دانلود : شاخص_رضایت_پرستاران.docx           حجم فایل 61 KB