جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
آنفلوآنزای

آنفلوآنزایH1N1

این بیماری مربوط به سیستم تنفسی است وتوسط یک نوع جدید ویروس که درآوریل سال2009شناخته شده است ایجادشده است.این ویروس دربزاق دهان وترشحات بینی مبتلایان وجوددارد.معمولا علائم آن 4روزبعدازتماس بافردبیمارآشکارمی شود.آنفلوانزایh1n1 Aدرحال انتشارجهانی است.علائم وشیوع وروش پیشگیری دراین بیماری شبیه آنفلوانزای فصلی است.

علائم

تب

لرز

سرفه

سوزش گلو

سردرد

احساس کوفتگی

آبریزش ازبینی

اسهال واستفراغ خصوصا درکودکان

تنوع شدت علائم بالینی دراین بیماران بسیارزیاداست ومیتوانددرافرادمختلف ازعلائم خیلی خفیف تا مواردشدیدراایجادنماید.

گروههای درمعرض خطر شامل:

*بیماری های ریوی

*دیابت

*قلبی-عروقی

*عصبی-عضلانی

*نقص سیستم ایمنی

*بیماری های صعب العلاج

*مادران باردار

*کودکان زیر5سال

چه علائمی نیازبه مراقبتهای پزشکی درمراکزدرمانی دارد؟

الف(دربزرگسالان -تب بالابه مدت طولانی(بیش ازسه روز)خصوصا اگرهمراه باحال عمومی بدباشد

-تنفس سخت

-دردیافشاردرقفسه سینه

-گیجی ناگهانی

-کاهش سطح هوشیاری

-استفراغ پی درپی

ب(درکودکان

*تنفس سخت

*ممانعت درنوشیدن مایعات

*استفراغ پی درپی ویااسهالی که قطع نمی شود

*اختلال سطح هوشیاری

چگونه می توان ازانتقال آنفلوانزای H1N1 Aپیشگیری کرد؟

باانجام کارهای زیرمی توان از انتقال این بیماری جلوگیری نمود:

-پوشاندن بینی ودهان فردبیماربایک دستمال درهنگام عطسه وسرفه

-معدوم کردن دستمال وانداختن آن درسطل زباله پس ازاستفاده

-شستن دستها باآب وصابون به مدت 20تا40ثانیه خصوصا بعدازعطسه وسرفه یاقبل ازخوردن غذا

-پرهیزازتماس دست آلوده باچشم ها،بینی ودهان

-پرهیزازتماس نزدیک بابیماران .اگرفردی کمتراز1/8فاصله داشته باشدامکان انتقال بیماری بسیارافزایش می یابد.

مراقبت دراین نوع آنفلوانزاشامل چه مواردی است؟

درهنگام ابتلا به بیماری آنفلوانزا،مبتلایان باید:

.مقدارزیادی مایعات بنوشند

.به اندازه کافی استراحت کنند

.غذای سالم بخورند

.روشهای پیشگیری ازانتقال بیماری رارعایت کنند

کنترل درددربرخی ازبیماران لازم است.دراین مواردکودکان ونوجوانان مطلقا نباید ازآسپرین استفاده کنند(به دلیل احتمال ایجادعوارض شدیدجسمی همچون سندرم ری)

آیاواکسن درآنفلوانزایA)H1N1)موثراست؟

لازم است کلیه کشورها به عنوان اولویت اول،همه کارکنان بهداشتی ودرمانی خودراواکسینه کنندتانظام بهداشتی امکان مبارزه با امواج همه گیری بیماری راداشته باشد.علاوه برآن گروههای درمعرض خطرنیزجزء اولویتهای استفاده ازواکسن می باشند.ازجمله گروههای دارای اولویت جهت واکسیناسیون می توان مواردزیررانام برد:

-خانم های باردار

-افرادبالاتراز6ماه مبتلابه بیماریهای مزمن

-کودکان سالم زیر5سال ومخصوصا کودکان زیر2سال

-افراددچارضعف سیستم ایمنی

-بالغین سالم65ساله وبالاتر

دارودرمانی دراین بیماری چگونه است؟

داروهای ضدویروس جهت درمان آنفلوانزای نوعAوجودداردکه درمواردشدیدبیماری باتجویز پزشک مورداستفاده قرار می گیرد.

مواردی که نیاز به دارودرمانی دارد شامل:

.پیشرفت سریع بیماری

.بیماران بستری شده دربخش مراقبتهای ویژه

.بیماران مبتلا به پنومونی-COPDوبیماران قلبی-ریوی ونارسایی مزمن کلیوی که نیاز به بستری شدن دربیمارستان دارند

.بیماران بانقص سیستم ایمنی

.زنان باردارکه درسه ماهه دوم وسوم بارداری به سرمیبرند

.افرادتحت درمان باداروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مثل دریافت کنندگان عضو

تحت چنین شرایطی طی 48ساعت اول شروع علائم وترجیحا36ساعت اول شروع بیماری دارودرمانی شروع وتا24-48ساعت بعدازبهبودعلائم وحداکثر5-7روزادامه می یابد.ازجمله داروهایی که دردرمان این بیماران به کار میرودمی توان به (اسلتامیویر)تامی فلو و(زانامیویر)اشاره کرد.لازم به ذکراست نسبت به سایرداروهایی که دردرمان آنفلوانزای فصلی به کار میرودآنفلوانزایH1N1Aمثل آمانتادین وریمانتادین مقاوم می باشد.پاییز94