دسترسی سریع
دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠

آیین نامه اجرایی دفتر ارتباط با صنعت1393

  

مقدمه:

به منظور ایجاد زمینه به كارگیری تخصص ها و توانمندی های دانشگاه در بخش های مختلف اجرایی در راستای  حل مشكلات سلامت جامعه این آیین نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت وجامعه تشكیل می گردد.

ماده 1- منظور ازدفتر ارتباط با صنعت دانشگاه كميته اي است در دانشگاه كه زمينه همكاري دانشگاه را با صنايع ودستگاه ه اي اجرايي فراهم نموده و در زمينه ارائه خدمات تخصصی و مشاوره اي ، اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و انجام پروژه هاي تحقيقاتي از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه (موافقت نامه، تفاهم نامه و... ) فعاليت مي نمايد.

تبصره 1: منظور از دانشگاه در اين آيين نامه ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار ، دانشكده هاي تابعه ،مراكز تحقيقاتي و ديگر موسسات وابسته به آن مي باشد.

ماده 2- كميته ارتباط با صنعت دانشگاه از زير مجموعه هاي معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد و محل استقرار كميته در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين مي گردد.

ماده 3- اعضاي دفتر شامل دبير كميته و اعضاي ثابت و متغير به شرح زيرمي باشد:

الف) دبير كميته عضو هئيت علمي دانشگاه و داراي سوابق و تجربيات لازم است كه از بين رشته هاي مرتبط دانشگاهي (ترجيحا بهداشت يا علوم پايه) توسط معاون پژوهشي دانشگاه منصوب مي گردد.

ب) اعضاي ثابت كميته شامل نماينده معاون پژوهشي و دو نفراز اعضاي هئيت علمي دانشكده بهداشت و يك نفر از هردانشكده بنا به ضرورت با معرفي رئيس دانشكده ،یک نفر نماینده غذا و داروبا تائيد معاون پژوهشي دانشگاه مي باشد.

ج) اعضاء ثابت كميته براي مدت 2 سال با ابلاغ معاون پژوهشي دانشگاه منصوب مي شوند،تمدید این مدت با رعایت بند (ب) بلامانع می باشد.

د) اعضاي متغير شامل نماينده دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي خواهند بود كه به نحوي در موضوعات مرتبط با آئين نامه فعاليت مي نمايند.

تبصره: جهت انجام امور كميته حداقل يك نفر كارشناس با پیشنهاد دبیر کمیته وتایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با این  كميته همكاري خواهند نمود.

ماده 4- وظايف دبير كميته به شرح ذيل مي باشد:

الف) اجراي سياست هاي دانشگاه و مصوبات كميته ارتباط با صنعت وجامعه.

ب) انجام مكاتبات لازم با داخل و خارج دانشگاه.

ج) بررسي اوليه قراردادهاي تنظيم شده با هماهنگي معاونت پژوهشي و فناوری و مشاور حقوقي

ماده 5- جلسات كميته با حضور دبير و اكثريت اعضاء كميته رسميت مي يابد(حضور اعضای هییت علمی دانشکده بهداشت و نماینده آن دانشکده برای رسمیت یافتن جلسات الزامی می باشد).

تبصره 1: جلسات كميته به تشخيص معاون پژوهشي يا دبير كميته تشكيل مي گردد.

تبصره 2 : در صورت صلاح  ديد در جلسات كميته از اعضاي هئيت علمي مرتبط با موضوع جلسه بدون حق راي دعوت به عمل مي آيد.

ماده 6 - وظايف كميته به شرح زير است:

1-6: برقراي ارتباط دانشگاه با بخش هاي مختلف صنعت ، دستگاه هاي اجرايي و موسسات خصوصي جهت پذيرش وانجام همكاري هاي مندرج در اين آئين نامه از طريق معرفي توانمندي هاي دانشگاه، برگزاري نشست هاي مشترك ونظاير آن.

2-6:  انجام بررسي لازم در بخش هاي پيش گفت براي شناخت زمينه هاي همكاري

3-6: فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات تخصصي و مشاوره ای

4-6:  فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات پژوهشي

5-6: فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات آموزشي مدون

6-6: همكاري با سازمان ها، موسسات دولتي و غير دولتي در زمينه نياز سنجي و تهيه فهرست طرح هاي قابل اجرا

7-6: جمع آوري اطلاعات لازم از عرصه هاي فعاليت كميته و تشكيل بانك اطلاعاتي با همكاري كليه واحدهاي ذيربط در دانشگاه

8-6:  پيش بيني و پي گيري جهت تامين امكانات و تسهيلات لازم به منظور انجام فعاليت هاي مرتبط

9-6: برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و ساير مراكز پژوهشي

10-6: واحدهاي توليدي برقراري ارتباط تخصصي با بخش هاي تحقيق و توسعه

11-6: ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت وزارت متبوع، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير دانشگاه هاي كشور

12-6:  ايجاد زمينه همكاري با دفتر ارتباط با صنعت وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات مرتبط با اهداف اين آئين نامه

13-6:  دريافت پروژه هاي پژوهشي صنايع و دستگاه هاي اجرايي و بررسي و ارجاع به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ذيربط در دانشگاه

14-6:  فراهم نمودن زمينه ارتباط متخصصين دانشگاه با بخش هاي اجرايي در جهت جلب مشاركت و اجراي پروژه ها ازطريق تشكيل نشست هاي مشترك و بازديدهاي علمي.

15-6:  فراهم نمودن زمينه همكاري با بخش هاي اجرايي در اجراي همايش ها و كارگاه هاي آموزشي و استفاده ازتسهيلات و پشتيباني آن ها به منظور عرضه دست آوردها و توليدات صنايع و نتايج حاصل از همكاري مشترك صنایع با دانشگاه.

16-6:  برنامه ريزي در خصوص آموزش تخصصي شاغلين صنايع و دستگاه هاي اجرائي در زمينه هاي مرتبط با سلامت و محيط زيست در قالب دوره هاي مدون.

17-6: بستر سازي لازم به منظور استفاده از عرصه هاي صنعتي و ساير بخش هاي مرتبط با آموزش و پژوهش

دانشجويان و اعضاي هئيت علمي با نگرش آموزش جامعه نگر

18-6:  برنامه ريزي به منظور انتشار اطلاعات و اخبار كميته از طريق رسانه هاي عمومي

19-6:بستر سازی و هماهنگي در جهت هدايت طرح هاي پژوهشي موضوع اين آئين نامه در قالب پايان نامه هاي دانشجويي

ماده 7-به منظور بررسی تخصصی مراحل و چگونگی انجام طرح های موضوع این نامه کمیته فنی در هر دانشکده، مرکز تحقیقاتی یا واحد مربوطه شامل رئیس و معاونین و مدیر گروه مرتبط با پروژه و نماینده آن واحد در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تشکیل می گردد.

ماده8-  قرارد اد هاي مرتبط با اين آئين نامه بايد به نحوي برنامه ريزي و اجرا گردد كه خللي در وظايف آموزشي ، پژوهشي و اجرايي اعضاء هئيت علمي و بخش هاي اجرائي دانشگاه ايجاد ننمايد. تشخیص این موضوع با کمیته فنی دانشکده ، مرکز تحقیقاتی یا واحد مربوطه خواهد بود.

ماده9- تقاضاي همكاري واصله به دانشگاه يا كميته ارتباط با صنعت پس از بررسي اوليه در كميته به دانشكده يا مراكزتحقيقاتي یا واحد ارجاع مي گردد تا امكان اجرائي و مجري آن مشخص گردد

تبصره1)وصول چنین تقاضاهایی از طریق دانشکده، مراکز تحقیقاتی یا واحد مربوطه جهت بررسی و طی مراحل بعدی بلامانع است.

تبصره2)در صورتی که اعضای هیات علمی شخصا قراردادهایی را تهیه کرده باشند، ارسال تقاضا جهت بررسی و طی مراحل مربوطه به دانشکده ، مراکز تحقیقاتی و واحد مربوطه بلا مانع است..

ماده 10- تقاضاي همكاري ارجاع شده به دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي و سایر واحدها  پس از تائيد،  امكان اجر ا، تعيين مجري و برآورد هزينه، جهت عقد قرارداد به دفتر ارسال می گردد.

ماده 11 - در مواردي كه پروژه يا طرح ها به دانشكده يا مركز تحقيقاتي ارجاع مي گردد ، تصميم گيري در خصوص انجام وچگونگي اجرای  آن بر عهده کمیته فنی آن واحد به صورت زير خواهند بود:

الف) تعيين مجري در حالتي كه پروژه مورد نظر به دانشكده يا مركز تحقيقاتي ارجاع شده باشد به عهده کمیته فنی مذکورمي باشد.

ب) در مواردي كه در خواست کننده  پروژه به افراد مشخصي از آن واحد را پیشنهاد کرده باشد یا یکی از اعضای هیات علمی شخصا قراردادی را تهیه کرده باشد مجری همان افراد خواهند بود.

ج) در كليه قراردادهاي موضوع اين آئين نامه مجري قرارداد بايد عضو هئيت علمي یا کارشناس در استخدام دانشگاه (با تایید کمیته فنی واحد مربوطه)  باشد..

ماده 12 - در مواردي كه دستگاه اجرايي يا صنعت ، يا مجريان توافق اوليه نموده و يا اعضاي هئيت علمي پيشنهادات خود را در قالب طرح به دستگاه هاي اجرايي و يا صنعت ارائه نموده اند طرح مورد نظر ابتدا توسط مجري تهيه و پس از بررسی کمیته فنی از طريق دانشكده يا مركز تحقيقاتي به كميته ارتباط با صنعت دانشگاه جهت بررسي هاي لازم و عقد قرارداد ارسال مي گردد.

ماده 13 - انجام خدمات تخصصي يا آزمايشگاهي كه تابعه تعرفه بوده و الزامي به عقد قرارداد جهت انجام آن نيست از شمول مقررات اين آئين نامه مستثني است.

ماده 14 - پروپوزال طرح هايي كه جنبه پژوهشي دارند جهت ثبت در فهرست طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاه با قيد تامين اعتبار طرح از محل منابع خارج از دانشگاه در شوراي پژوهشي دانشگاه خارج از نوبت مطرح خواهد شد.

ماده 15 - كليه قراردادهاي موضوع اين آئين نامه از طرف دانشگاه با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه معتبر خواهد بود . بديهي است تنظيم و امضاي قراردادها پس از هماهنگي با دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه و با كسب نظر و تائيد مشاور حقوقي دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره 1: در متن قراردادهاي موضوع اين آئين نامه شماره حساب درامدهاي اختصاصي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه جهت واريز مبلغ قرارداد قيد مي شود . بديهي است وجوه حاصله برابر ضوابط و مقررات و بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه به هزينه گرفته خواهد شد.

تبصره 2: در كليه قراردادهاي منعقده ذكر نام مجري به عنوان مسئول اجراي قرارداد الزامي است.

تبصره 3: مجري بايد تعهد كتبي مبني بر اجراي كامل مفاد قرارداد را در زمان مقرر قبل از انعقاد قرارداد به معاونت پژوهشی و فناوری ارائه نمايد.

تبصره 4: در صورت معذوريت مجري از ادامه انجام قرارداد پس از تائيد رئيس دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه فرد ديگري به عنوان مجري جايگزين خواهد شد.

تبصره 5: معاونت پژوهشي دانشگاه مي تواند حسب مورد از مشاور حقوقي خارج از دانشگاه دعوت به همكاري نمايد.

تبصره 6: مشاور حقوقي موظف است متن قرارداد را با قوانين جاري تطبيق داده ، سپس تائيد و اظهار نظر نمايد و درصورتيكه هنگام اجرا يا خاتمه قرارداد پرداخت هزينه آن از طرف كارفرما با مشكل مواجه گردد، دانشگاه مي تواند اقامه دعوي نموده و هزينه هاي مربوط به پي گيري حقوقي را از محل كار اعتبار طرح كسر نمايد.

ماده 16 - جهت تعيين تكاليف داخلي دانشگاه در خصوص اجراي قراردادهاي موضوع اين آئين نامه ، پس از امضاي قر اردادتوسط معاون پژوهشي دانشگاه ، يك قرارداد داخلي بين مجري با رئيس دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه منعقد مي گردد .در قرارداد داخلي وظايف تيم اجراي قرارداد قيد خواهد شد.

ماده 17 - در تنظيم قرارداد في ما بين دانشگاه و كارفرما، مصالح و منافع دانشگاه، رعايت قوانين و بخش نامه ها، جبران خسارت، تعهدات كارفرما و مجري ، مدت قرارداد، موضوعات قرارداد ، كسورات قانوني (مثل بیمه ، مالیات و ارزش افزوده و...)، پيش بيني حل اختلاف و نكات حقوقي ديگر بايد رعايت گردد.

ماده 18 - كل مبالغ مربوط به قراردادهاي منعقده به حساب درآمدهاي اختصاصي دا نشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه  واريز و با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه کلیه هزینه های غیر پرسنلی(شامل هزینه خرید مواد و تجهیزات ، تعرفه های آزمایشگاهی ، کسورات قانونی و نظایر آن) از مبالغ واریزی کسر و الباقی مبلغ قرارداد به شرح زیر تقسیم خواهد شد::

11-18: سهم دانشكده يا مركز تحقيقاتي یا واحد مربوطه  از كليه طرح هاي  ارتباط با صنعت اعم از طرح های پژوهشي ،خدمات فنی تخصصی ، آموزشی و مشاوره ای، معادل 20 درصد خواهد  بود.

2-18: سهم ستاد  دانشگاه  از طرح های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معادل 5% خواهد بود.

3-18)تعرفه خدمات آزمایشگاهی مطابق ردیف های تعیین شده توسط کمیته فنی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به شرح زیر می باشد.

الف) قرارداد خدمات تخصصی 80 % تعرفه اصلی

ب)قراردادهای تحقیقاتی مشروط بر تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 70 % تعرفه اصلی

ج)قراردادهایی که در قالب پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری یا سایر سطوح ارایه شوند60% تعرفه اصلی  

4-18:تعرفه آزمايشگاهي شامل استهلاك و انرژي مصرفي، استفاده از دستگاه ها و هزينه پرسنلي شامل ناظر فني ، كارشناس و كاركنان آزمايشگاه يا كارگاه خواهد بود كه سهم آنان حداكثر به ميزان %20 از تعرفه با نظر رئيس دانشكده يا مركز تحقيقاتي خواهد شد.

تبصره 1)تعرفه مربوط به انجام آزمایشات و سایر خدمات مشابه با پیشنهاد گروه مربوطه و با تصویب در کمیته فنی دانشکده به عنوان اعضا ثابت و اعضای متغیر برحسب مورد شامل ناظر فنی آزمایشگاه مربوطه و یک نفر از اعضای هیات علمی با انتخاب رییس دانشکده تعیین می گردد. شورای مذکور حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

5-18: سهم  مجری طرح 75% خواهد بود

6-18: پرداخت درصدهای تعیین شده فوق پس از دریافت از کارفرما یا سفارش دهنده طرح، از حساب اختصاصی دانشکده پس از اعمال کسورات قانونی به مجری طرح ، دانشکده، مرکز تحقیقاتی یا واحد مربوطه متناسب با مبلغ واریزی پرداخت خواهد شد.

7-18: به منظور پیشگیری از اختلال در روند اجرای طرح ها، حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تمهیدات لازم را جهت پرداخت به موقع سهم مجری به عمل آورده به نحوی که در این مدت 2 ماه پس از واریز هر قسطی از مبلغ قرارداد تجاوز ننماید.

ماده 19: تعدد روزهای مجاز ماموریت بدون دریافت فوق العاده مجریان طرح نباید از 2 روز در هفته یا 60 ساعت در ماه تجاوز نمایند.

ماده 20 - رئيس دانشكده يا مركز تحقيقاتي مجاز است حداكثر تا 10% از درامدهاي حاصل از اجراي پروژه ها را به صورت دست مزد به ساير پرسنل مرتبط با انجام طرح (به غير از پرسنل طرح و پرسنل آزمايشگاه و ناظر فني آزمايشگاه ) پرداخت نمايد.

. ماده 21 - عوايد حاصل از فر وش دستاورد طرح هاي پژوهشي ، ابداع يا اختراع كه در دانشگاه انجام شده است به صورت زير تقسيم مي گردد.

1-21:  عوايد حاصل از فروش نتيجه ا بتكار يا اختراع خارج از طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاه به نسبت 70 % سهم مجري و 30 % سهم دانشگاه خواهد بود.

2-21:  عوايد حاصل از توليد دستاورد تحقيقاتي طرح هاي پژوهشي يا فروش امتياز آن به نسبت 40 % سهم دانشگاه و 60% سهم مجري خواهد بود.

ماده 22-این قرار داد ها شامل پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری نیز می گردد.

ماده 23 - جبران كليه خسارت احتمالي ناشي از قصور در استفاده از دستگاه ها، تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي و تاخير در اجراي قرارداد به عهده مجري طرح بوده تصمیم گيري جهت تشخيص قصور و ميزان خسارت با شوراي مديريت دانشكده يا شوراي مركز تحقيقاتي خواهند بود كه با حضور مدير گروه مربوطه تشكيل خواهد گرديد.

ماده 24 - مرجع حل و فصل اختلافات احتمالي در اجراي پروژه ها شوراي مديريت دانشكده يا مركز تحقيقاتي به همراه نماينده گروه مربوطه و يك نفر از اعضاي هئيت علمي دانشكده به انتخاب رئيس دانشكده خواهند بود.

تبصره 1: اين جلسات با حضور 4 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و ملاك تصميم گيري راي اكثريت خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه هر يك از اعضاي شوراي مذكور در اختلاف فوق الذكر ذينفع با شند مجاز به حضور در جلسه نخواهند بود.

اين آئين نامه در 24 ماده و 14 تبصره درجلسه مورخ 12/11/93 هیئت امنائ دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.