سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

 

نام و نام خانوادگی : زهرا قاسمی

سمت : مسئول آمار و اطلاعات

مدرک :کارشناسی مدارک پزشکی

 

شرح وظایف واحد آمار

 

 ۱-آمارگیری جمعیتی ابتدای سال کلیه خانه‌های بهداشت و روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت به منظورشناسایی جمعیت روستا از نظرتعداد باروری، مرگ ، رشد جمعیت، توزیع سنی وجنسی، مهاجرت و به ویژه شناسایی جمعیت هدف برنامه‌های  بهداشتی مختلف (زنان شوهردار- زنان باردار، کودکان زیر۸ سال و)

 -تهیه اطلاعات جمعیتی شهرستان و واحدهای تابعه و ارسال به مراکز جهت محاسبه شاخصها

۲-جمع‌آوری فرم زیج حیاتی  خانه‌های بهداشت به منظور ثبت در نرم افزاز مربوطه و استخراج شاخصهای سلامت از آن

    (زیج حیاتی و سیله‌ای بسیار خوب و مناسب برای ثبت وقایعی چون تولد و مرگ است با استفاده از داده‌های آن می‌توان وقایع نادری مثل مرگ مادران را پیگیری کرد و با بررسی دلایل وقوع آنها از نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی منطقه ارزیابی روشنی به دست داد. با این ابزار به طور همزمان امکان ارزیابی فعالیت‌ها توسط بهورز، مسئول مرکز بهداشتی درمانی، مسئول شهرستان و مسئولین بالاتر نظام شبکه بهداشت و درمان میسر می‌شود.)

 ۳-ثبت آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی و درمانی در نرم افزار مربوطه و ارسال به مدیریت آمار و اطلاع رسانی

 ۴-ثبت آمار موارد فوت ارسالی از خانه‌های بهداشت، آرامستانها ی متفرقه ،سازمان اقلیت‌های مذهبی و بیمارستان‌ها در نرم‌افزار ثبت فوت جهت ترسیم سیمای مرگ شهرستان و انعکاس به مدیریت و  مرکز بهداشت استان و...

 ۵- تشکیل کمیته آمار و بررسی آمارهای عملکردی و شاخصهای بهداشتی با هماهنگی و نظارت معاونت محترم بهداشتی در جهت ارتقاء سلامت جامعه

 ۶-نظارت بر واحدهای محیطی و آموزش به پرسنل ذیربط جهت ثبت دقیق وقایع حیاتی و عملکرد

 ۷-آموزش به کارکنان  رده های مختلف (پزشک، کارشناس، کاردان، بهورز، دانشجویان، رابطین آماری مراکز و پرسنل جدید الورود

 ۸-انجام فاز اول (سرشماری)پرونده الکترونیک خانوار در روستاهای تحت پوشش ونقاط شهری

 ۹-ارائه اطلاعات به کلیه واحدهای ستادی جهت انجام امور محوله

 ۱۰-تهیه و ارائه اطلاعات و آمارهای درخواستی سایر ارگانها با هماهنگی ودستور کتبی مسئولین ذیربط

 ۱۱-تهیه وتنظیم عملکردهای سه ماهه ،شش ماهه،نه ماهه و سالانه واحدهای تحت پوشش و ارائه به مدیریت ومعاونت محترم بهداشتی

 ۱۲-همکاری با دانشجویان معرفی شده جهت انجام طرحهای مختلف در زمینه‌های بهداشتی و درمانی

 ۱۳-تهیه دستورالعمل های نحوه تکمیل فرمهای آماری و ارسال به مراکز

 ۱۴-ارسال فیدبک گزارشهای عملکردی و شاخص های حیاتی به مراکز روستائی وشهری و ترغیب آنان به تشکیل کمیته آمار در جهت بهبود روند فعالیتها و ارتقاء شاخص های سلامت

 ۱۵- بزرگداشت روز آمار وبرنامه ریزی  از طریق برگزاری نمایشگاه وتجلیل از رابطین آماری نمونه

 ۱۶-اجرای طرحهای ارجاعی از معاونت بهداشتی

 ۱۷-تهیه وتنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد

 ۱۹-پاسخ گویی به مراجعین در جهت تکریم ارباب رجوع