...عقد تفاهم نامه فیمابین مرکز رشد فناوری سلامت سبزوار و سلامتکده کارآفرینان شرق اسرار

...عقد تفاهم نامه فیمابین مرکز رشد فناوری سلامت سبزوار و دفتر نخبگان شمال شرق کشور