امکانات آزمایشگاه مرکزی مرکز رشد:

این آزمایشگاه در حال راه اندازی می باشد.