در حال حاضر  30 هسته فناور پذيرش شده اند که به عنوان هسته های فناور غیر مستقر تلقی می شوند.