در حال حاضر 14 هسته واجد شرايط دريافت تسهيلات گردیده اند و به عنوان هسته های فناور مستقر در مرکز فعالیت میکنند.