کار آفرينان :

کارآفرینانی که داراي تجارب راه اندزي و اداره واحدهاي فناوري دارويي مي باشند، مي توانند به طرق مختلف با مرکز رشد همکاري نمايند:

-         بهره گيري از طرحهای پژوهشي محققین به منظور توسعه کاری

-         بهره گيري از پژوهشگران جهت توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه

-         مشارکت مالي، فني و حقوقي آنها با افراد حقيقي و حقوقي تحت پوشش و حمايت از مرکز رشد در اجرای طرحهاي پژوهشي با قابليت تجاري شدن

-         ارائه امکانات توليدي و فني به واحد هاي کوچک جهت توليد در مقیاس نيمه صنعتي و يا اجاره کارگاه و تاسيسات توليدي به شرکت هاي نوپای متقاضي

 

-         ارائه مشاوره مالي و فني به شرکتها ي نوپا