«مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد »

 

1- فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز

2-کپی کارت ملی (یک برگ)

3-کپی شناسنامه (یک برگ)

5- فایل عکس اسکن شده فناور

6- عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح)

7- حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد

 تلفن های تماس:

1-    کارشناس مرکز رشد : خانم الهام ایزی = 05144011421

2-    کارشناس مرکز رشد : خانم سیما چکنی   =   05144011426

 

 آدرس ایمیل مرکز رشد: Sincubationcenter@yahoo.com