حوزه                                                                

نام نماینده اصلی                                                    

ریاست

آقای حامد کوشکی

روابط عمومی

آقای حامد کوشکی

حراست

آقای دکتر شهابی

آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس نظیف

هسته گزینش

خانم نژادهاشمی

مجمع خیرین سلامت

 

نهاد

خانم موحدی

دانشکده پزشکی

خانم دارینی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر جوینی

دانشکده پیراپزشکی

خانم مهرآبادی

دانشکده پرستاری

خانم صدری

دانشکده پرستاری جوین

آقای مهندس نقابی

معاونت توسعه

آقای مهندس کاظمی نیا

معاونت  غذا و دارو

خانم علوی

معاونت آموزش

خانم غنایی

EDC

آقای عباسی

مدیریت آموزش

خانم غنایی

امور هیات علمی

آقای دولت آبادی

ستاد شاهد

خانم انصاری

معاونت تحقیقات

آقای کوشا، آقای عصارزاده

کمیته تحقیقات

خانم داوری

کتابخانه مرکزی

آقای کوشا

معاونت بهداشتی

آقای مهندس صالح آبادی

معاونت درمان

آقای الداغی

کلینیک ویژه

خانم مهندس جاویدمهر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای مهندس شمس آبادی

بیمارستان واسعی

خانم مهندس عارفی

بیمارستان امداد

خانم هاشمی خواه

بیمارستان مبینی

خانم باعثی

بیمارستان حشمتیه

آقای مهندس جلالیفر

بیمارستان ولی عصر جغتای

آقای محمدآبادی

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

آقای کارگر

شبکه بهداشت جوین

آقای مهندس نقابی

 

شبکه بهداشت و بیمارستان جغتای

آقای محمدآبادی

شبکه بهداشت داورزن

آقای تاج مزینانی

شبکه بهداشت خوشاب

آقای حسینی

اورژانس

آقای مهندس شورآبادی