حوزه                                                                

نام نماینده اصلی                                                    

ریاست

آقای رضا آزاد

روابط عمومی

آقای رضا آزاد

حراست

آقای دکتر شهابی

آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس شکیبا

هسته گزینش

خانم نژادهاشمی

مجمع خیرین سلامت

آقای صحراگرد

نهاد

آقای منصوری فرد

دانشکده پزشکی

خانم گنجی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر شهرآبادی

دانشکده پیراپزشکی

خانم گنجی

دانشکده پرستاری

خانم امیری

دانشکده پرستاری جوین

آقای مهندس نقابی

معاونت توسعه

آقای مهندس کاظمی نیا

معاونت  غذا و دارو

آقای مهندس هاشمی خواه

معاونت آموزش

خانم غنایی

EDC

خانم سبحانی

مدیریت آموزش

خانم غنایی

امور هیات علمی

آقای دولت آبادی

ستاد شاهد

خانم الیاسی پور

معاونت تحقیقات

آقای مهندس هاشمی خواه

کمیته تحقیقات

خانم داوری

کتابخانه مرکزی

آقای کوشا

معاونت بهداشتی

آقای مهندس صالح آبادی

معاونت درمان

آقای الداغی

کلینیک ویژه

خانم مهندس عارفی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای مهندس زحمتکش

بیمارستان واسعی

خانم مهندس عارفی

بیمارستان امداد

خانم مهندس نزل آبادی

بیمارستان مبینی

خانم منیدری

بیمارستان حشمتیه

آقای مهندس بانژاد

بیمارستان ولی عصر جغتای

آقای محمدآبادی

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

آقای کارگر

شبکه بهداشت و بیمارستان جوین

آقای سنایی فر

شبکه بهداشت و بیمارستان جغتای

آقای محمدآبادی

شبکه بهداشت داورزن

آقای تاج مزینانی

شبکه بهداشت خوشاب

آقای حسینی

اورژانس

آقای مهندس داورپناه