مدیر آمار و فناوری اطلاعات

مهندس رضا یوسفی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه چهارم

شماره تماس : 05144011212

کد پستی: 9613873137

صندوق پستی: 319