دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

 

 • لیست نهایی پذیرفته شدگان استخدامی94
 • پرستاری - ردیف 2 آگهی استخدام - تعداد مورد نیاز 265 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 معصومه بيگم عسکرابادي اصلی
  2 مريم پيشوائيان اصلی
  3 مجتبي لعل اهنگر اصلی
  4 الهام زارعي اصلی
  5 مريم  قزي اصلی
  6 مرضيه داريني اصلی
  7 مريم محجوبين طهران اصلی
  8 مريم خسروجردي اصلی
  9 امين جاويدمهر اصلی
  10 سميرا شم آبادي اصلی
  11 فاطمه داورزني اصلی
  12 اعظم مشکاني اصلی
  13 پروانه دولت آبادي اصلی
  14 سمانه عصارزاده اصلی
  15 زهره شکوهي فر اصلی
  16 عباسعلي ابويساني اصلی
  17 سمانه سادات موسوي راد اصلی
  18 هانيه توسلي مهر اصلی
  19 سميه بازقندي اصلی
  20 زهرا فسنقري اصلی
  21 عليرضا جبله اصلی
  22 صديقه باي اصلی
  23 زهرا خسروجردي اصلی
  24 مليحه لسائي اصلی
  25 فرشته لعل کارگر اصلی
  26 اشرف براتي اصلی
  27 حميد طاهري مقدم اصلی
  28 الهام خدادادي اصلی
  29 سميه  علي مرادي اصلی
  30 فاطمه  سنگ سفيدي  اصلی
  31 تکتم کمال هاشمي اصلی
  32 صديقه مشکاني اصلی
  33 اکرم قنبري مقدم اصلی
  34 حميد  رباط سرپوشي اصلی
  35 مهدي محمدپورباغخيراتي اصلی
  36 مرضيه حيدري نژاد اصلی
  37 وجيهه بلند نظر اصلی
  38 منيره ابارشي اصلی
  39 مهين فاتحي نيا اصلی
  40 مريم پور معظمي اصلی
  41 فاطمه گوداسيائي اصلی
  42 طيبه اردانه اصلی
  43 فاطمه رشيدي اصلی
  44 شکوه شکوهي فر اصلی
  45 عليرضا ايازي جنت آبادي اصلی
  46 سولماز دلقندي اصلی
  47 ناهيد قرباني اصلی
  48 طيبه صفايي نزاد اصلی
  49 حامد صالح آبادي اصلی
  50 زهرا ميان آبادي اصلی
  51 بهناز اجنوردي اصلی
  52 زهرا قاسمي اصلی
  53 رضا مرادي سنجدکي اصلی
  54 محمد ميرکي بجستاني اصلی
  55 مهدي بخشي اصلی
  56 مريم رحمتي اصلی
  57 ثمانه پورحسيني اصلی
  58 فائزه سبياني اصلی
  59 نازنين گودچاهي اصلی
  60 سهيلا جنتي اصلی
  61 زهرا رضواني راد اصلی
  62 مريم خسروجردي اصلی
  63 الهام زعفرانيه اصلی
  64 معصومه يوسفي اصلی
  65 ليلا شم آبادي اصلی
  66 نرگس کفاش زاده اصلی
  67 زهرا سادات  علوي  اصلی
  68 صديقه ابزاري اصلی
  69 طاهره بهزادي منش اصلی
  70 زکيه کيوانلو شهرستانکي اصلی
  71 عالمه علي آبادي اصلی
  72 مريم جنت ابادي اصلی
  73 الهه سادات محترمي اصلی
  74 سميه سليماني اصلی
  75 فرهاد مرادي اصلی
  76 مينا اميري راد اصلی
  77 فهيمه  علي آبادي اصلی
  78 اکرم اميني اصلی
  79 فاطمه علي ابادي اصلی
  80 اکرم رجائي راد اصلی
  81 ندا ارشادي کيا اصلی
  82 نرجس مراديان مقدم اصلی
  83 عصمت ابراهيميان اصلی
  84 فاطمه کبيري فر اصلی
  85 الهه فرخ پور اصلی
  86 محبوبه  قاسمي راد اصلی
  87 مجتبي نجم آبادي اصلی
  88 مريم زيد آبادي اصلی
  89 خديجه فقيهي نيک اصلی
  90 وجيهه کوشکي اصلی
  91 زهرا  نجفي اصلی
  92 عفت  عزيزي نژاد  اصلی
  93 بي بي مونس جلائيان سيدنيا اصلی
  94 طاهره  صادقي اصلی
  95 مهري دولت آبادي اصلی
  96 عاليه کاميابيان اصلی
  97 فاطمه سادات نقيبي نسب اصلی
  98 سپيده مديري اصلی
  99 ريحانه جهان آرا اصلی
  100 فاطمه نيک نظر اصلی
  101 سيده تکتم حکيمي اصلی
  102 زهره رامشيني اصلی
  103 زهرا آران اصلی
  104 زهرا محمدي اصلی
  105 طاهره مودب نيا اصلی
  106 حميد کلاته ميرعلي سبزوار اصلی
  107 ام البنين شريعتمدار طهراني اصلی
  108 اميد کوشکي اصلی
  109 زهرا رادفر اصلی
  110 زهرا طلوعي حکم ابادي اصلی
  111 سوسن توکلي ثاني اصلی
  112 کبرا لباف ثاني يزد اصلی
  113 معصومه مهري اصلی
  114 حميده کوشکي اصلی
  115 اعظم فرزانه اصلی
  116 پري ايزي اصلی
  117 سحر ميرمعصومي اصلی
  118 زهرا نوري بنقني اصلی
  119 محبوبه يوسف آبادي اصلی
  120 فهيمه لندارني اصلی
  121 اعظم صالح آبادي اصلی
  122 معصومه موتابي اصلی
  123 زهره واسعي اصلی
  124 سميه عليزاده قياسي اصلی
  125 نسيم حقيقي دولت آبادي اصلی
  126 فاطمه فرهمندزاده اصلی
  127 حسن سامقاني اصلی
  128 کبري سليماني اصلی
  129 اکرم اکرمي خواه اصلی
  130 سعيده شريفي اصلی
  131 مليحه کرابي اصلی
  132 سميه ايزدي اصلی
  133 فاطمه بيد خوري اصلی
  134 سکينه ناصحي فر اصلی
  135 امه فروه رحيمي اصلی
  136 شهربانو فرزان فر اصلی
  137 سيده فاطمه مقدسي ثاني اصلی
  138 راهله تقي نيا اصلی
  139 الهام شريفي اصلی
  140 جابر ملايي اصلی
  141 زهرا فيروزفر اصلی
  142 مهدي عادلي فرد اصلی
  143 ابوالقاسم مسلمي پور اصلی
  144  مريم  حيدري اصلی
  145 زري  سمعه اصلی
  146 بتول راه چمني اصلی
  147 مهناز کوشکي اصلی
  148 مهناز  حسني سبزوار  اصلی
  149 فائضه کيائي اصلی
  150 نسرين علي آبادي اصلی
  151 بي بي راحيل  زاهدي پور اصلی
  152 صغري قاسمي اصلی
  153 زهرا اميري اصلی
  154 فرشته کريمي اصلی
  155 الهه جلمباداني اصلی
  156 معصومه  کوشکي  اصلی
  157 نرگس زرين فکر اصلی
  158 بنت الهدي خالقي زاده اصلی
  159 مليکا رمضاني مقدم اصلی
  160 مرجان  خاني دهنوئي  اصلی
  161 الهام چزگي اصلی
  162 زهرا تشکري اصلی
  163 مريم سادات محسنيان فر اصلی
  164 اعظم گنجي اصلی
  165 زهرا سلطانپور اصلی
  166 معصومه سادات  علوي  اصلی
  167 نعيمه پورمعظمي اصلی
  168 مريم حيدري اصلی
  169 الهام داريني اصلی
  170 مرضيه بازقندي اصلی
  171 فاطمه سادات سيدي اصلی
  172 فرزانه  اسمعيلي خوشمردان اصلی
  173 مريم معراجي فر اصلی
  174 سيمين  پارسا اصلی
  175 الهه جاجرمي اصلی
  176 مريم  خيرآبادي اصلی
  177 مليحه علي پور اصلی
  178 فهيمه حکمتي نژاد اصلی
  179 انسيه اسماعيل زاده اصلی
  180 اکرم مظلومي نژاد اصلی
  181 زهره فسنقري  اصلی
  182 مينا مطهري نسب اصلی
  183 فاطمه  سليماني اصلی
  184 صديقه  فسنقري اصلی
  185 سميه  کرابي اصلی
  186 الهه حطيطه اصلی
  187 محمد افضلي راد اصلی
  188 زهره پوربشيري اصلی
  189 شيوا پرويزي اصلی
  190 فاطمه اسرد اصلی
  191 مليکا رامشيني اصلی
  192 وحيد رباطجزي اصلی
  193 مريم علي آبادي اصلی
  194 زهرا اسماعيلي خضر آبادي اصلی
  195 نسرين آتيه دوست اصلی
  196 سمانه طيبي اصلی
  197 بهاره بازقندي اصلی
  198 معصومه شجاع اصلی
  199 طناز ترابيان اصلی
  200 مريم قزي اصلی
  201 محسن فهيمي زاده اصلی
  202 راضيه چشمي اصلی
  203 فاطمه برغمدي اصلی
  204 فاطمه کرمي بيزخي اصلی
  205 سميه پورحسيني اصلی
  206 زهرا مديري اصلی
  207 معصومه بازقندي اصلی
  208 فاطمه نودهي اصلی
  209 محبوبه مسکني اصلی
  210 مريم ملوندي اصلی
  211 صديقه سيدآبادي اصلی
  212 فهيمه رشيدي اصلی
  213 الهام دلک ابادي اصلی
  214 اعظم طاهري اول اصلی
  215 الهام سادات محترمي اصلی
  216 فاطمه درفکي اصلی
  217 هانيه احمدي نيا اصلی
  218 سارا سجادي اصلی
  219 مليحه عامري فر اصلی
  220 آرزو پژوهان منش اصلی
  221 صغري برازنده اصلی
  222 زهرا  اکبري حسين آباد  اصلی
  223 سميرا آريائي نسب اصلی
  224 زهرا کاشکي اصلی
  225 زهرا ششتمدي اصلی
  226 فاطمه  نجاريان  اصلی
  227 اکرم رباط سرپوشي اصلی
  228 مريم رهنما اصلی
  229 زهره توکلي نيا اصلی
  230 نجمه سادات موسوي متين اصلی
  231 مليحه سادات حجازيان اصلی
  232 سميرا خسروجردي اصلی
  233 الهام خسروجردي اصلی
  234 منصوره عنابستاني اصلی
  235 رضا تقي نيا اصلی
  236 سوفيا سادات صانعي اصلی
  237 مريم رامشيني اصلی
  238 زهرا کرابي اصلی
  239 زهره سادات علوي اصلی
  240 زهره سعادت جو اصلی
  241 مريم کوثري مقدم اصلی
  242 مريم اميري اصلی
  243 مريم کارگري اصلی
  244 حميدرضا حسني اصلی
  245 معصومه رودسرابي اصلی
  246 زرين نخعي اصلی
  247 مريم ابزاري اصلی
  248 بهاره مالک اصلی
  249 هادي حيدري اصلی
  250 زهره درويشي ايوري اصلی
  251 افسانه جوادي اصلی
  252 زهرا جغتائي اصلی
  253 طوبي ميلانلو اصلی
  254 مرضيه مهري اصلی
  255 سارا رحماني ثاني اصلی
  256 فاطمه زهرا باطاني اصلی
  257 حسين شهرآبادي اصلی
  258 ندا برقي اصلی
  259 نفيسه کرابي اصلی
  260 سميراه شادمهري اصلی
  261 مهدي سعيدي نژاد اصلی
  262 فاطمه مهرپناه اصلی
  263 محدثه رحماني سعادتقلي اصلی
  264 مرضيه نورائي حسيني اصلی
  265 زهرا موسوي عبدآباد اصلی
  266 مريم کرابي  ذخیره
  267 هاجر فريمانه ذخیره
  268 سپيده ناوي ذخیره
  269 ناهيد امامي پور ذخیره
  270 مريم کهکي ذخیره
  271 زهرا شمس آبادي ذخیره
  272 ريحانه خسروجردي ذخیره
  273 ارزو دولت ابادي ذخیره
  274 محترم عنابستاني ذخیره
  275 مريم نيک افروز ذخیره
  276 نسرين فيل سرايي ذخیره
  277 الهام حکم ابادي ذخیره
  278 غزاله  مهيار ذخیره
  279 سيده سعيده اميني فر ذخیره
  280 فاطمه سادات نايبي نيا ذخیره
  281 مطهره شفيعي راد ذخیره
  282 بهاره عليزاده دولت اباد ذخیره
  283 سميه رازقندي ذخیره
  284 اکرم نعمتي پور ذخیره
  285 آتنا اکرامي ذخیره
  286 اکرم عليزاده ذخیره
  287 سميه بيسجردي ذخیره
  288 مريم خسروشيري ذخیره
  289 اعظم کرابي ذخیره
  290 خديجه مهرداديان ذخیره
  291 سحر اکبري ذخیره
  292 سحر مقصودي ذخیره
  293 نرگس خسروجردي ذخیره
  294 عاطفه حاجي شمسائي ذخیره
  295 زهرا بيات ذخیره
  296 عفت کوشکي ذخیره
  297 زهرا آرمانيان ذخیره
  298 زهرا قنبرابادي ذخیره
  299 زهرا جليني ذخیره
  300 مريم حارث آبادي ذخیره
  301 مهري بشارتي نسب ذخیره
  302 نجمه ارجمندي پور ذخیره
  303 هما عباسي ذخیره
  304 سمانه ساجدي صدر ذخیره
  305 زهرا حشمتي فر ذخیره
  306 اسما رباني ذخیره
  307 ندا اميري گهر  ذخیره
  308 فاطمه برزوئي ذخیره
  309 سکينه بهرآبادي ذخیره
  310 ميترا سادات علوي نژاد ذخیره
  311 فاطمه شهرآئيني ذخیره
  312 ناهيد فرزان ذخیره
  313 سارا وحدت ذخیره
  314 مليحه  کارگري ذخیره
  315 افسانه خسروجردي ذخیره
  316 مژگان سادات دلقندي ذخیره
  317 محمد علائيان ذخیره
  318 زهرا اکرمي خواه ذخیره
  319 زهره جانفزا ذخیره
  320 معصومه فسنقري ذخیره
  321 اشرف کارگر ثاني ذخیره
  322 سميه نظريان ذخیره
  323 زينت کروژدهي ذخیره
  324 ناهيد شمس آبادي ذخیره
  325 رويا فهيميان ذخیره
  326 مهناز اکبري ذخیره
  327 نفيسه  خليل زاده ذخیره
  328 شکوفه جعفرزاده ذخیره
  329 مريم  مسعودي  ذخیره
  330 مينا هاشمي ذخیره
  331 مريم زارعي ذخیره
  332 زهرا معصومشاهي ذخیره
  333 زهره طالبي ذخیره
  334 نازيلا جاجرمي مقدم ذخیره
  335 مهسا رماسي ذخیره
  336 راضيه اصلاني نسب ذخیره
  337 فاطمه فخاري ذخیره
  338 ناهيد ديواندري ذخیره
  339 فرزانه رباني مقدم ذخیره
  340 الهام سادات کوشکي ذخیره
  341 مريم کيخسروي ذخیره
  342 مرضيه سادات قاضي ذخیره
  343 الهه خاکدوست ذخیره
  344 بهاره يونس پور ذخیره
  345 سيده زهرا حسيني لطف آبادي ذخیره
  346 زهرا کارگر فسنقري ذخیره
  347 مريم شورابي ذخیره
  348 فرزانه استاجي ذخیره
  349 مينا رحيمي نژاد ذخیره
  350 زهرا گودچاهي ذخیره
  351 مرضيه علياني ذخیره
  352 راضيه  حسين پورارديزي ذخیره
  353 بهاره ديواندري ذخیره
  354 مريم سادات جعفري ذخیره
  355 مرجان سمعهء ذخیره
  356 اعظم  برغمدي ذخیره
  357 وجيهه پارساشليکان ذخیره
  358 نگين شعبان پور مقدم ذخیره
  359 مريم کوشکي ذخیره
  360 مريم سادات  سخائي راد ذخیره
  361 سميه عباسي ذخیره
  362 سميه بيدخوري ذخیره
  363 زهرا جنتي مقدم ذخیره
  364 مهناز اشراقي ذخیره
  365 مرضيه زيدآبادي ذخیره
  366 فاطمه کمالي نيا ذخیره
  367 نعيمه آتيه دوست ذخیره
  368 مينا باعثي ذخیره
  369 راضيه عباس ابادي ذخیره
  370 زهرابي بي هلشمي طلب ذخیره
  371 هدي کيوانلوشهرستانکي ذخیره
  372 سميه قنبري ذخیره
  373 مريم بروجردي ذخیره
  374 نجمه تشريفي ذخیره
  375 مهسا مالک ذخیره
  376 خديجه بهزادي اصل ذخیره
  377 ليلا برادران نجار ذخیره
  378 مريم خرمي مقدم ذخیره
  379 مريم نودهي ذخیره
  380 فرزاد سمائي حسن آباد ذخیره
  381 سانازسادات گودآسيائي ذخیره
  382 معصومه ملايجردي ذخیره
  383 الناز فلاح مقدم ذخیره
  384 حوريه شهرآبادي ذخیره
  385 اعظم سالاري فر ذخیره
  386 الهام زرقي ذخیره
  387 تانيا جاجرمي مقدم ذخیره
  388 فهيمه سادات  اميني نيا ذخیره
  389 فاطمه سادات حسيني ذخیره
  390 سعيده مسکني ذخیره
  391 مريم سلطاني کيا ذخیره
  392 زهرا صاحب الزماني ذخیره
  393 نسترن مسعودي فرد ذخیره
  394 ليلا سادات دولت آبادي ذخیره
  395 سميرا صديقي  ذخیره
  396 مطهره خيري ذخیره
  397 ميترا ازادمنجيري ذخیره
  398 زهراسادات حسيني  ذخیره
  پرستاری - ردیف 3 آگهی استخدام - تعداد مورد نیاز 10 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 علي وحيدي اصلی
  2 فاطمه برزوئي اصلی
  3 زينب برزويي اصلی
  4 فاطمه چکني اصلی
  5 سيد مصطفي حسني يگانه اصلی
  6 نسرين رفيعي اصلی
  7 مرضيه بلوکي اصلی
  8 فاطمه ديواندري اصلی
  9 زهرا نوباغي اصلی
  10 حامد يوسفي اصلی
  11 زهرا حکم آبادي ذخیره
  12 وجيهه حيدري ذخیره
  پزشک عمومی - تعداد مورد نیاز 6 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 حسين کرابي اصلی
  2 اميرهوشنگ لوحي اصلی
  3 بهاره فوقانيان اصلی
  4 محبوبه نيک انجام اصلی
  5 آزاده احمدي اصلی
  6 مولود مقدس اصلی
  7 نفيسه فلاح ارديزي ذخیره
  8 ريحانه صفار سبزواري ذخیره
  9 رضا حداد سبزوار ذخیره
  کارشناس اتاق عمل - تعداد مورد نیاز 12 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 معصومه رضائي اصلی
  2 احسان شايان نسب اصلی
  3 فاطمه کاملي علي آباد اصلی
  4 مجتبي برقباني اصلی
  5 سميه مطهري نيک اصلی
  6 علي اصغر سيدآبادي اصلی
  7 سيد احسان حسني منش اصلی
  8 اميد عليمرادي اصلی
  9 فهيمه حدادي خليل آباد اصلی
  10 زهره  زرقي اصلی
  11 فاطمه بذرافشان اصلی
  12 فرزانه هژبرعراقي اصلی
  13 ناهيدسادات عصمتي ذخیره
  14 الناز جهانگشا ذخیره
  15 سمانه درياچه ذخیره
  16 مهناز مهري ذخیره
  17 مريم  نصيري ذخیره
  18 مينا بزداني خواه ذخیره
  کاردان آزمایشگاه - تعداد مورد نیاز 3 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 عباس  تيموري نسب  اصلی
  2 اميد رازقندي اصلی
  3 معظم بهرامپور اصلی
  4 سارا ضماند ذخیره
  5 پايا فاطمه ذخیره
  کارشناس اموربيمارستاني - تعداد مورد نیاز 2 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 افسانه  تکبيري اصلی
  2 سميه شهرآبادي اصلی
  3 الهام وثوقي ذخیره
  کارشناس امور داروئی - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 سجاد سيدي اصلی
  2 حميد  شرافتي ذخیره
  کارشناس آزمايشگاه - تعداد مورد نیاز 5 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 مريم يميني اصلی
  2 مريم داورزني اصلی
  3 اعظم اکبري يزدي اصلی
  4 کاظم منصوري  اصلی
  5 ندا مصطفوي اصلی
  6 الهام سادات رضوي رحماني ذخیره
  7 مريم عندليب ذخیره
  8 طاهره برابادي ذخیره
  کارشناس بهداشت محيط - تعداد مورد نیاز 2 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 رضا چوپاني اصلی
  2 الهام عاقلي اصلی
  3 مرضيه قلعه نوئي ذخیره
  کارشناس بينائي سنجي - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 ستاره کروجي اصلی
  2 زهرا محمودي ذخیره
  کارشناس پذیرش و آمار و مدارک پزشکی - تعداد مورد نیاز 4 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 مهدي جلمباداني اصلی
  2 سميرا امين زاده اصلی
  3 عاطفه عبدالملکي اصلی
  4 بهنوش ضعيفي اصلی
  5 طيبه عسکرابادي ذخیره
  6 ليلا فروغي فروتقه ذخیره
  کارشناس تجهیزات پزشکی - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 ياسر حيدري اصلی
  2 سيد امير مطلوبي ذخیره
  کارشناس تغذیه - تعداد مورد نیاز 2 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 سبحان رخشاني اول اصلی
  کارشناس رادیولوژی - تعداد مورد نیاز 4 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 اعظم قاسمي صدر اصلی
  2 سميرا کيوانلو شهرستانکي اصلی
  3 سيد مصطفي فاضل نيا اصلی
  4 سيد مجتبي وظيفه شناس اصلی
  5 ندا سيدآبادي ذخیره
  6 مهديه کامياب مهر ذخیره
  کارشناس روانشناسی بالینی - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 فريبا عبداله زاده اصلی
  2 محمد خسروجردي ذخیره
  کارشناس شنوائی سنجی - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 مرجان بقايري اصلی
  2 سيمين صفادل ذخیره
  کارشناس فیزیوتراپی - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 نفيسه رشيد اصلی
  2 سميرا فرازمهر ذخیره
  کارشناس هوشبری - تعداد مورد نیاز 7 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 احسان  ملايجردي اصلی
  2 زهرا باعثي اصلی
  3 روح اله صالحي نيک اصلی
  4 زهرا حجتي نژاد اصلی
  5 آتنا داريني اصلی
  6 زهره خيالي اصلی
  7 محمدصادق غفوري فرد اصلی
  8 نرگس استيري ذخیره
  9 سميرا پيرکهن ذخیره
  10 نسرين کميزي ذخیره
    ماما - تعداد مورد نیاز 2 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 زهرا حقوق طلب اصلی
  2 مرضيه ترکمن نژاد سبزواري اصلی
  3 اعظم يعقوبي نژاد ذخیره
  متصدی پذیرش - تعداد مورد نیاز 6 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 زهره جواهرکلام اصلی
  مددکار - تعداد مورد نیاز 1 نفر
  رديف نام نام خانوادگي نوع قبولی
  1 سيما عليزاده دولت آبادي اصلی
  2 الهه زارع سبزوار ذخیره