رئیس خدمات پرستاری

 

 

 

   مسئول واحد: خانم فاطمه جغتایی

 

   مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

     تلفن داخلی : 282

   شرح وظایف رئیس خدمات پرستاری:

 

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي  به شرح ذيل مي باشد:

 

1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

 

2- گردآوري اطلاعات از:

 

- مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري،‌ پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان

 

- مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده

 

- منابع شامل نيروي انساني ( پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته )  و ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

 

3- شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

 

4- تعيين اهداف ( كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تأمين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذي ربط

 

5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

 

6- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي،‌ پژوهشي، كنترل و نظارت كنترل عفونت و ... )

 

7- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

 

8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

 

9- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

 

10- جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

 

11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

 

12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

 

13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

 

14- مشاركت در طرح هاي پژوهشي

 

15- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت ( كنترل عفونت )

 

16- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

 

17- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط

 

18- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

 

19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

 

20- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

 

21- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

 

22- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

 

23- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري

 

24- رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

 

25- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و ...

 

26- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري

 

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

 

28- تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوري ها علمي حل مساله

 

29- تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط‌ مشی‌ها

 

 

 

منو اصلی
ساعت
اوقات شرعی